รูปที่ 1 ภาพรวม รูปที่ 2 สนามกีฬา รูปที่ 3 มวยไทย กรีฑา รูปที่ 4 นันทนาการ รูปที่ 5 วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
minister
ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวราคากลาง
ข่าวประกาศร่าง TOR
ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง จ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ราคากลาง จ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ราคากลางการจัดจ้างการผลิตสื่อวิดีทัศน์ การสอนพลศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาล โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 ราคากลางการจัดจ้างการผลิตสื่อวิดีทัศน์ การสอนพลศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาล โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2559
 
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดและงานเลี้ยง การจัดการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดและงานเลี้ยง การจัดการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2559
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศสอบราคา จ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา จ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาสวัสดิการข้าราชการกรมพลศึกษา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาสวัสดิการข้าราชการกรมพลศึกษา
 
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
 • ประกาศสอบราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประกาศสอบราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 • ราคากลาง จ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ราคากลาง จ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ราคากลางการจัดจ้างการผลิตสื่อวิดีทัศน์ การสอนพลศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาล โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 ราคากลางการจัดจ้างการผลิตสื่อวิดีทัศน์ การสอนพลศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาล โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2559
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดและงานเลี้ยง การจัดการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดและงานเลี้ยง การจัดการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2559
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศสอบราคา จ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา จ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาสวัสดิการข้าราชการกรมพลศึกษา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาสวัสดิการข้าราชการกรมพลศึกษา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
 • ประกาศสอบราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประกาศสอบราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา

 • มหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559 มหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559
 • ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอล เข้าเก็บบำรุงตัวและ ฝึกซ้อม เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุ ไม่เกิน 15 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 ประจำปี  2559 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอล เข้าเก็บบำรุงตัวและ ฝึกซ้อม เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุ ไม่เกิน 15 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
 • ขอเชิญส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษาส่วนกลาง ประจำปี 2559 ขอเชิญส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษาส่วนกลาง ประจำปี 2559
 • สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
 • ตารางการแข่งขันแฮนด์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ตารางการแข่งขันแฮนด์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559