รูปที่ 1 ภาพรวม รูปที่ 2 สนามกีฬา รูปที่ 3 มวยไทย กรีฑา รูปที่ 4 นันทนาการ รูปที่ 5 วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
minister
ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวราคากลาง
ข่าวประกาศร่าง TOR
ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ กฎ กติกา การเล่นกีฬาหมากล้อมเบื้องต้น และคู่มือการตัดสินกรีฑาคนพิการ ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ กฎ กติกา การเล่นกีฬาหมากล้อมเบื้องต้น และคู่มือการตัดสินกรีฑาคนพิการ
 • ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 14 รายการ ในการจัดส่งกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 6 th Children of Asia International Sports Games ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 14 รายการ ในการจัดส่งกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 6 th Children of Asia International Sports Games
 
 • ราคากลางการจัดจ้างบันทึกเทปการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ราคากลางการจัดจ้างบันทึกเทปการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
 • ราคากลางการจัดซื้อลูกแบดมินตัน การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559 ราคากลางการจัดซื้อลูกแบดมินตัน การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศร่างTOR และร่างเอกส่ารจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย
 
 • ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีฯ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย "มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยนช์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 • ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย "มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๙" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ กฎ กติกา การเล่นกีฬาหมากล้อมเบื้องต้น และคู่มือการตัดสินกรีฑาคนพิการ ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ กฎ กติกา การเล่นกีฬาหมากล้อมเบื้องต้น และคู่มือการตัดสินกรีฑาคนพิการ
 • ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 14 รายการ ในการจัดส่งกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 6 th Children of Asia International Sports Games ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 14 รายการ ในการจัดส่งกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 6 th Children of Asia International Sports Games
 • ราคากลางการจัดจ้างบันทึกเทปการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ราคากลางการจัดจ้างบันทึกเทปการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
 • ราคากลางการจัดซื้อลูกแบดมินตัน การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559 ราคากลางการจัดซื้อลูกแบดมินตัน การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศร่างTOR และร่างเอกส่ารจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย
 • ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีฯ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย "มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยนช์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย "มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๙" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา

 • โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(ประเภททีม) กรมพลศึกษา ประจำปี 2559 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(ประเภททีม) กรมพลศึกษา ประจำปี 2559
 • โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา ประเภท ข โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา ประเภท ข
 • รับสมัคร!!! การแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน กีฬานักเรียนส่วนกลาง รับสมัคร!!! การแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน กีฬานักเรียนส่วนกลาง
 • ประกาศ รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559 ประกาศ รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559
 • สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลาส่งคลิป กิจกรรมการประกวด “บริหารกายหน้าเสาธง” สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลาส่งคลิป กิจกรรมการประกวด “บริหารกายหน้าเสาธง”

ข่าวรับสมัครงาน