กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Department of Physical Education

เริ่มการค้นหา
Now Loading...
กำลังโหลดข้อมูล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทย 12 ประการ

ข่าวกรมพลศึกษา

LATEST DPE NEWS

ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมพลศึกษา : 20 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมพลศึกษา1 : 20 ต.ค. 2557
  • ระบบค้นหาข่าวสาร :
Highlight

ข่าวรับสมัครกีฬา/กิจกรรม/นันทนาการ

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวผลการประกวดราคาฯ