ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน
 
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 
มาตรา 7 (4) กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน เป็นต้น

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย ดังกล่าว ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมพลศึกษา

มาตรา 9 (2) นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
 • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 
 • คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   

สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพลศึกษา จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ บริเวณชั้น 1 ประตู 7 สนามศุภชลาศัย ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

ผลการดำเนินงานประจำปี

แบบสำรวจความคิดเห็น

MOU ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพลศึกษา

รางวัลหน่วยงานต้นแบบ


กรมพลศึกษารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
 
 
รูป 
 
 
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้กับกรมพลศึกษา โดยมีนายธวัช ถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้แทนการรับมอบ และในครั้งนี้ น.ส.นำรพี สุเสวี ยังได้รับใบประกาศเกียรติติคุณเป็นผู้สอบผ่านโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2555 เมื่อ 9 ก.ค. 56 ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค
 

ข้อคิดเห็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

บทนิยาม
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมพลศึกษา 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 
                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
                   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า " พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐"
                   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                   มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
                   มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ " ข้อมูลข่าวสาร " หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพ ของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย พิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
                   " ข้อมูลข่าวสารของราชการ " หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน " หน่วยงานของรัฐ " หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระ ของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                   " เจ้าหน้าที่ของรัฐ " หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
                   " ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล " หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
                   " คณะกรรมการ " หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                   " คนต่างด้าว " หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้
  (๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
  (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
  (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
  (๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็น ผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว
                   มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
                   มาตรา ๖ ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน วิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คำปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้


 
หมวด ๑
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 
                   มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง
  (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
                   บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้
                   ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
                   คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
                   มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น
                   มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า ตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐ ผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
                  ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
                  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้น หรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
                  บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว ให้นำความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาให้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
                  มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วน สาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคำขอให้คำแนะนำเพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคำขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุ ห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กำหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคำขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป
                  มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหา ข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้น มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ รือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคำสั่งไม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
                   ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน


 
หมวด ๒
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๒

 

                   มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้
                   มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
  (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  (๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
  (๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาให้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายในดังกล่าว
  (๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
  (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
  (๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
  (๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
                   คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่า การมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลำดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
                    มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหล ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
                   มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอ คำคัดค้าน ภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
                  ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นั้นได้ โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ
                  ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัย ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี
                   มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ มาตรา ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
                  มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือศาลก็ตาม จะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้
                   มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทำโดยสุจริต ในกรณีดังต่อไปนี้
  (๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา ๑๖
  (๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีคำสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์
อันสำคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิตร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และคำสั่งนั้นได้กระทำโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว


 
หมวด ๓
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 
                   มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้
                   มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
                   มาตรา ๒๒ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มีให้นำบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกำหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
                   มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
  (๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ให้สำเร็จตามวัถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าว เมื่อหมดความจำเป็น
  (๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น
  (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 
      ๑.ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
      ๒.ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
      ๓.ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
      ๔.วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
      ๕.วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
      ๖.แหล่งที่มาของข้อมูล
  (๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ
  (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
                   ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฏหมายบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
                  มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้
  (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
  (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
  (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น
  (๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
  (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งเพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
  (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม
  (๗) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
  (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฏหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว
  (๙) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับ ข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
                   มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุม ดูแลข้อมูล ข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจด ูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นและให้นำมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช ้บังคับโดยอนุโลม
                   การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือในหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้อง พิจารณาคำขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า
                 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคำขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอ ของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้
                   ให้บุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดำเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ ถึงแก่กรรมแล้วได้


 
หมวด ๔
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์

 
                   มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกำหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า กำหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้
  (๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี
  (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี กำหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้
        (๑) หน่วยงานของรัฐยังจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับ หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร
        (๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีคำสั่งขยายเวลากำกับไว้เป็นการเฉพาะราย คำสั่งการขยายเวลานั้นให้กำหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกำหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได
                   การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจำเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฏกระทรวง
                   บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำลายหรืออาจทำลาย ได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา


 
หมวด ๕
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
                   มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
                   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ อื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
                   มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  (๑) สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
  (๒) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับคำขอ
  (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฏกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
  (๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
  (๕) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
  (๗) ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
                   มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้ง ใหม่ได้
                   มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
  (๑) ตาย
  (๒) ลาออก
  (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
  (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                  มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธาน ในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
                  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
                  มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
                  มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและ ร้องเรียนต่อ คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ
                  หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่า จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม
                  มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นำความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม


 
หมวด ๖
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 
                   มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคำสั่งไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๒๕
                   การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศหรือการบังคับใช้กฎหมาย
                   มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น จะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
                   มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยแยกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีคำวินิจฉัยจะมีข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ให้นำความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
                   มาตรา ๓๘ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                  มาตรา ๓๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกำหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารโดยอนุโลม


 
หมวด ๗
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๗
บทกำหนดโทษ

 
                   มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                   มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 
บทเฉพาะกาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
บทเฉพาะกาล

 
                   มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
                   ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กำหนด
                   มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการยังคงใช้บังคับต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี


 
ข่าวองค์กร
 • กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ “นครนายกเกมส์” 92 สถานศึกษา ร่วมชิงชัย 1-6 มี.ค.นี้

  กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ “นครนายกเกมส์” 92 สถานศึกษา ร่วมชิงชัย 1-6 มี.ค.นี้ กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ “นครนายกเกมส์” 92 สถานศึกษา ร่วมชิงชัย 1-6 มี.ค.นี้

 • กรมพลศึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญก่อนจัดกิจกรรมอีสปอร์ต

  กรมพลศึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญก่อนจัดกิจกรรมอีสปอร์ต กรมพลศึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญก่อนจัดกิจกรรมอีสปอร์ต

 • คิวการรับสมัครกิจกรรม”ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก” ในวันนี้ 19 ก.พ. 61 เต็มแล้ว!!!

  คิวการรับสมัครกิจกรรม”ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก” ในวันนี้ 19 ก.พ. 61 เต็มแล้ว!!! คิวการรับสมัครกิจกรรม”ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก” ในวันนี้ 19 ก.พ. 61 เต็มแล้ว!!!

 • ประกาศกรมพลศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ( สงกรานต์สูงวัยหัวใจ 4.0 )

  ประกาศกรมพลศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ( สงกรานต์สูงวัยหัวใจ 4.0 ) ประกาศกรมพลศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ( สงกรานต์สูงวัยหัวใจ 4.0 )

 • กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561

  กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561

 • กรมพลศึกษาระดมความเห็นร่างกฎหมายความปลอดภัยทางกีฬาและนันทนาการ

  กรมพลศึกษาระดมความเห็นร่างกฎหมายความปลอดภัยทางกีฬาและนันทนาการ กรมพลศึกษาระดมความเห็นร่างกฎหมายความปลอดภัยทางกีฬาและนันทนาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สตรีมมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2560

สตรีมมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2560 สตรีมมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2560

ลิงค์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสด งานประกวดศิลปะมวยไทย

ลิงค์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสด งานประกวดศิลปะมวยไทย ลิงค์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสด งานประกวดศิลปะมวยไทย

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง รูปแบบการออกกำลังกายในสถานศึกษา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง รูปแบบการออกกำลังกายในสถานศึกษา

การตรวจสุขภาพของบุคลากรสังกัดกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

การตรวจสุขภาพของบุคลากรสังกัดกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวกิจกรรมนันทนาการ
 • กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561
 • รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะ ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ประจำปี 2561 รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะ ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ประจำปี 2561
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติ
 • รับสมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค ๔ แห่ง รับสมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค ๔ แห่ง
 • ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดวงโยธวาทิต วงดรัมไลน์ และทีมคัลเลอร์การ์ด พ.ศ. 2560 ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดวงโยธวาทิต วงดรัมไลน์ และทีมคัลเลอร์การ์ด พ.ศ. 2560
ข่าววิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด สำหรับเด็ก
 • กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วม “การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม “แอโรบิกขั้นกลาง” จำนวน 80 คน “โยคะเพื่อสุขภาพ” จำนวน 80 คน
 • ดาวน์โหลดเพลง 12 สิงหา "59"
 • การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ประจำกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ประจำกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ข่าวรับสมัครกีฬา
 • ประกาศกรมพลศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ( สงกรานต์สูงวัยหัวใจ 4.0 ) ประกาศกรมพลศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ( สงกรานต์สูงวัยหัวใจ 4.0 )
 • กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561
 • กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 7 ประจาปี 2561 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 7 ประจาปี 2561
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country นักเรียนนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country นักเรียนนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส


 • ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก
 • ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
 • ประกาศแก้ไขราคากลาง(เพิ่มเติม) โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560 ประกาศแก้ไขราคากลาง(เพิ่มเติม) โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560
 • ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 • ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศแก้ไขราคากลาง(เพิ่มเติม) โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560 ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเรื่องซื้อวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเรื่องซื้อวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • จ้างดำเนินการผลิตหนังสือ เรื่อง โภชนาการกับการออกกำลังกาย จ้างดำเนินการผลิตหนังสือ เรื่อง โภชนาการกับการออกกำลังกาย
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต
 • ซื้อหนังสือประกอบการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องลักษณะองค์ประกอบร่างกาย สมรรถภาพทางกาย และทักษะการจัดการความเครียดของนักกีฬายูโดเยาวชนไทย จำนวน 5 รายการ ซื้อหนังสือประกอบการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องลักษณะองค์ประกอบร่างกาย สมรรถภาพทางกาย และทักษะการจัดการความเครียดของนักกีฬายูโดเยาวชนไทย จำนวน 5 รายการ
 • ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนักดนตรี DPE Winds รุ่น 2 และการจัดการประกวดวงโยธวาธิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนักดนตรี DPE Winds รุ่น 2 และการจัดการประกวดวงโยธวาธิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก
 • ร่างประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ร่างประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
 • ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก
 • ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
 • ประกาศแก้ไขราคากลาง(เพิ่มเติม) โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560 ประกาศแก้ไขราคากลาง(เพิ่มเติม) โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560
 • ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 • ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศแก้ไขราคากลาง(เพิ่มเติม) โครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560 ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเรื่องซื้อวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเรื่องซื้อวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • จ้างดำเนินการผลิตหนังสือ เรื่อง โภชนาการกับการออกกำลังกาย จ้างดำเนินการผลิตหนังสือ เรื่อง โภชนาการกับการออกกำลังกาย
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต
 • ซื้อหนังสือประกอบการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องลักษณะองค์ประกอบร่างกาย สมรรถภาพทางกาย และทักษะการจัดการความเครียดของนักกีฬายูโดเยาวชนไทย จำนวน 5 รายการ ซื้อหนังสือประกอบการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องลักษณะองค์ประกอบร่างกาย สมรรถภาพทางกาย และทักษะการจัดการความเครียดของนักกีฬายูโดเยาวชนไทย จำนวน 5 รายการ
 • ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนักดนตรี DPE Winds รุ่น 2 และการจัดการประกวดวงโยธวาธิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนักดนตรี DPE Winds รุ่น 2 และการจัดการประกวดวงโยธวาธิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก
 • ร่างประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ร่างประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย