ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน
 
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 
มาตรา 7 (4) กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน เป็นต้น

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย ดังกล่าว ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมพลศึกษา

มาตรา 9 (2) นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
 • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 
 • คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   

สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพลศึกษา จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ บริเวณชั้น 1 ประตู 7 สนามศุภชลาศัย ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

ผลการดำเนินงานประจำปี

แบบสำรวจความคิดเห็น

MOU ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพลศึกษา

รางวัลหน่วยงานต้นแบบ


กรมพลศึกษารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
 
 
รูป 
 
 
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้กับกรมพลศึกษา โดยมีนายธวัช ถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้แทนการรับมอบ และในครั้งนี้ น.ส.นำรพี สุเสวี ยังได้รับใบประกาศเกียรติติคุณเป็นผู้สอบผ่านโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2555 เมื่อ 9 ก.ค. 56 ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค
 

ข้อคิดเห็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

บทนิยาม
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมพลศึกษา 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 
                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
                   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า " พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐"
                   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                   มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
                   มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ " ข้อมูลข่าวสาร " หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพ ของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย พิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
                   " ข้อมูลข่าวสารของราชการ " หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน " หน่วยงานของรัฐ " หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระ ของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                   " เจ้าหน้าที่ของรัฐ " หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
                   " ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล " หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
                   " คณะกรรมการ " หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                   " คนต่างด้าว " หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้
  (๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
  (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
  (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
  (๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็น ผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว
                   มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
                   มาตรา ๖ ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน วิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คำปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้


 
หมวด ๑
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 
                   มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง
  (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
                   บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้
                   ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
                   คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
                   มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น
                   มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า ตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐ ผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
                  ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
                  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้น หรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
                  บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว ให้นำความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาให้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
                  มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วน สาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคำขอให้คำแนะนำเพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคำขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุ ห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กำหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคำขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป
                  มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหา ข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้น มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ รือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคำสั่งไม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
                   ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน


 
หมวด ๒
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๒

 

                   มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้
                   มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
  (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  (๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
  (๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาให้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายในดังกล่าว
  (๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
  (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
  (๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
  (๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
                   คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่า การมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลำดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
                    มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหล ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
                   มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอ คำคัดค้าน ภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
                  ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นั้นได้ โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ
                  ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัย ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี
                   มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ มาตรา ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
                  มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือศาลก็ตาม จะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้
                   มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทำโดยสุจริต ในกรณีดังต่อไปนี้
  (๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา ๑๖
  (๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีคำสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์
อันสำคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิตร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และคำสั่งนั้นได้กระทำโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว


 
หมวด ๓
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 
                   มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้
                   มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
                   มาตรา ๒๒ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มีให้นำบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกำหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
                   มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
  (๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ให้สำเร็จตามวัถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าว เมื่อหมดความจำเป็น
  (๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น
  (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 
      ๑.ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
      ๒.ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
      ๓.ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
      ๔.วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
      ๕.วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
      ๖.แหล่งที่มาของข้อมูล
  (๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ
  (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
                   ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฏหมายบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
                  มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้
  (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
  (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
  (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น
  (๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
  (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งเพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
  (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม
  (๗) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
  (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฏหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว
  (๙) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับ ข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
                   มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุม ดูแลข้อมูล ข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจด ูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นและให้นำมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช ้บังคับโดยอนุโลม
                   การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือในหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้อง พิจารณาคำขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า
                 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคำขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอ ของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้
                   ให้บุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดำเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ ถึงแก่กรรมแล้วได้


 
หมวด ๔
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์

 
                   มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกำหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า กำหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้
  (๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี
  (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี กำหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้
        (๑) หน่วยงานของรัฐยังจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับ หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร
        (๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีคำสั่งขยายเวลากำกับไว้เป็นการเฉพาะราย คำสั่งการขยายเวลานั้นให้กำหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกำหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได
                   การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจำเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฏกระทรวง
                   บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำลายหรืออาจทำลาย ได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา


 
หมวด ๕
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
                   มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
                   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ อื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
                   มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  (๑) สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
  (๒) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับคำขอ
  (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฏกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
  (๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
  (๕) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
  (๗) ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
                   มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้ง ใหม่ได้
                   มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
  (๑) ตาย
  (๒) ลาออก
  (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
  (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                  มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธาน ในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
                  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
                  มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
                  มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและ ร้องเรียนต่อ คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ
                  หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่า จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม
                  มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นำความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม


 
หมวด ๖
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 
                   มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคำสั่งไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๒๕
                   การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศหรือการบังคับใช้กฎหมาย
                   มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น จะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
                   มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยแยกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีคำวินิจฉัยจะมีข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ให้นำความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
                   มาตรา ๓๘ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                  มาตรา ๓๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกำหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารโดยอนุโลม


 
หมวด ๗
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๗
บทกำหนดโทษ

 
                   มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                   มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 
บทเฉพาะกาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
บทเฉพาะกาล

 
                   มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
                   ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กำหนด
                   มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการยังคงใช้บังคับต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี


 
ข่าวองค์กร
 • สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล PM คัพ

  สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล PM คัพ สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล PM คัพ

 • เรื่อง ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ การแก้ไขประกาศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี พ.ศ. 2561

  เรื่อง ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ การแก้ไขประกาศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ การแก้ไขประกาศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี พ.ศ. 2561

 • ประกาศรับสมัครกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปี 2561

  ประกาศรับสมัครกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปี 2561 ประกาศรับสมัครกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปี 2561

 • ผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมงานสปอร์ต เฟสติวัล

  ผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมงานสปอร์ต เฟสติวัล

 • เปิดโครงการ “ลอยน้ำเป็น เล่นน้ำได้กับกรมพลศึกษา” ที่สุโขทัย

  เปิดโครงการ “ลอยน้ำเป็น เล่นน้ำได้กับกรมพลศึกษา” ที่สุโขทัย

 • กำหนดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE ) ประจำปี 2561

  กำหนดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE ) ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชม และเชียร์ การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

ขอเชิญชม และเชียร์ การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

สตรีมมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2560

สตรีมมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2560

ลิงค์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสด งานประกวดศิลปะมวยไทย

ลิงค์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสด งานประกวดศิลปะมวยไทย

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง รูปแบบการออกกำลังกายในสถานศึกษา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง รูปแบบการออกกำลังกายในสถานศึกษา

ข่าวกิจกรรมนันทนาการ
 • เรื่อง ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ การแก้ไขประกาศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ การแก้ไขประกาศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE)
 • ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี 2561
 • กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561
 • รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะ ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ประจำปี 2561
ข่าววิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด สำหรับเด็ก
 • กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วม “การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม “แอโรบิกขั้นกลาง” จำนวน 80 คน “โยคะเพื่อสุขภาพ” จำนวน 80 คน
 • ดาวน์โหลดเพลง 12 สิงหา "59"
 • การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพลศึกษา
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมพลศึกษา
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำกลุ่มช่วยอำนวยการและสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครกีฬา
 • สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล PM คัพ สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล PM คัพ
 • เรื่อง ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ การแก้ไขประกาศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ การแก้ไขประกาศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • ประกาศรับสมัครกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปี 2561 ประกาศรับสมัครกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปี 2561
 • กำหนดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE ) ประจำปี 2561
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี 2561
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานในหน่วยงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อชุดและวัสดุกีฬาสำหรับการแข่งขัน Cross Country นักเรียนนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ และจัดแถลงข่าว โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2561
 • ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ และ Roll up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสุขาภายในสนามกีฬาแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน ณ กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในสนามกีฬาแห่งชาติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำห้องพักฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี 2561
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานในหน่วยงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อชุดและวัสดุกีฬาสำหรับการแข่งขัน Cross Country นักเรียนนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ และจัดแถลงข่าว โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2561
 • ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ และ Roll up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสุขาภายในสนามกีฬาแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน ณ กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในสนามกีฬาแห่งชาติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำห้องพักฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง