dpe3 dpe2 dpe1
 
minister
ดร.ปัญญา หาญลำยวง
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
  ข่าวองค์กร ดูทั้งหมด  
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561
 
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี 2561  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี 2561
 • ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายประชาชนในประเทศกลุ่มอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายประชาชนในประเทศกลุ่มอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 
 •  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 •  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตสื่อฯ ของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตสื่อฯ ของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดงานมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561  ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดงานมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดงานมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561  ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดงานมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต  ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต
 •  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 •  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 
 •  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 •  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี 2561 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี 2561
 • ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายประชาชนในประเทศกลุ่มอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายประชาชนในประเทศกลุ่มอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตสื่อฯ ของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตสื่อฯ ของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดงานมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดงานมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดงานมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดงานมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา ดูทั้งหมด 
 •   กรมพลศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาแบดมินตันตัวแทนนักเรียนไทย เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐอินเดีย กรมพลศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาแบดมินตันตัวแทนนักเรียนไทย เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
 •   ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลตัวแทนนักเรียนไทย(ทีมหญิง) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลตัวแทนนักเรียนไทย(ทีมหญิง) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
 •   ประกาศ หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศ หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 •   ขอเชิญประชุมผู้จัดการทีมกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561 ขอเชิญประชุมผู้จัดการทีมกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561
 •   รับสมัครร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุ รับสมัครร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุ
  ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด