dpe3 dpe2 dpe1
 
minister
ดร.ปัญญา หาญลำยวง
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
 • ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรม องค์ความรู้ ของกรมพลศึกษาและพระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรม องค์ความรู้ ของกรมพลศึกษาและพระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 • ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ 	และการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ 	ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการ	รณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการ รณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างทำถ้วยรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2561  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างทำถ้วยรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2561
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ 13 รายการ เป็นเงิน 18,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ 13 รายการ เป็นเงิน 18,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษาด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษาด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรม องค์ความรู้ของกรมพลศึกษา และพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรม องค์ความรู้ของกรมพลศึกษา และพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนกิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนักดนตรี DPE Winds รุ่น 2 และการจัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนกิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนักดนตรี DPE Winds รุ่น 2 และการจัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรม องค์ความรู้ ของกรมพลศึกษาและพระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรม องค์ความรู้ ของกรมพลศึกษาและพระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ 	และการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ 	ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการ	รณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการ รณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างทำถ้วยรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2561 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างทำถ้วยรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2561
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ 13 รายการ เป็นเงิน 18,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ 13 รายการ เป็นเงิน 18,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มสมรรถนะผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษาด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษาด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรม องค์ความรู้ของกรมพลศึกษา และพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรม องค์ความรู้ของกรมพลศึกษา และพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนกิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนักดนตรี DPE Winds รุ่น 2 และการจัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนกิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนักดนตรี DPE Winds รุ่น 2 และการจัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา ดูทั้งหมด 
 •   โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2560 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2560
 •   กำหนดการพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา กำหนดการพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา
 •   รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะ ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ประจำปี 2561 รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะ ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ประจำปี 2561
 •   กำหนดการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา กำหนดการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา
 •   ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติ