รูปที่ 1 ภาพรวม รูปที่ 2 สนามกีฬา รูปที่ 3 มวยไทย กรีฑา รูปที่ 4 นันทนาการ รูปที่ 5 วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
minister
นายนเร เหล่าวิชยา
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวราคากลาง
ข่าวประกาศร่าง TOR
ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง จ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราคากลาง จ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่างประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ร่าง ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่าง ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอละงู ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอละงู ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 • ประกาศกรมพลศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประกาศกรมพลศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • ราคากลาง จ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราคากลาง จ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่างประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ร่าง ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่าง ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอละงู ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอละงู ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ประกาศกรมพลศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประกาศกรมพลศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา

 • ประกาศและระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ประจำปี 2560 ประกาศและระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ประจำปี 2560
 • กรมพลศึกษาจัดอบรมนักบริหารจัดการการกีฬา กรมพลศึกษาจัดอบรมนักบริหารจัดการการกีฬา
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559
 • กรมพลศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE. Winds) ประจำปี 2560 กรมพลศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE. Winds) ประจำปี 2560

ข่าวรับสมัครงาน

 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม
 • ราคากลาง การจ้างเหมาบุคลทำงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ราคากลาง การจ้างเหมาบุคลทำงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการ
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับโอนข้าราชการ
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ประจำกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม