dpe3 dpe2 dpe1
 
minister
ดร.ปัญญา หาญลำยวง
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 • ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มนันทนาการชุมชน สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มนันทนาการชุมชน สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน รวม 2 รายการ เป็นเงิน 4,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน รวม 2 รายการ เป็นเงิน 4,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบรรทุกไปรับดอกไม้จันทน์ ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะ  ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบรรทุกไปรับดอกไม้จันทน์ ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
 
 • ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร กลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร กลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก
 • จัดจ้างจัดพิมพ์คู่มือวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้ในชุุมชน  จัดจ้างจัดพิมพ์คู่มือวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้ในชุุมชน
 
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX           และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ  ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 •  
 •  
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มนันทนาการชุมชน สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มนันทนาการชุมชน สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน รวม 2 รายการ เป็นเงิน 4,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน รวม 2 รายการ เป็นเงิน 4,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบรรทุกไปรับดอกไม้จันทน์ ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบรรทุกไปรับดอกไม้จันทน์ ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
 • ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร กลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร กลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก
 • จัดจ้างจัดพิมพ์คู่มือวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้ในชุุมชน จัดจ้างจัดพิมพ์คู่มือวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้ในชุุมชน
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX           และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา ดูทั้งหมด 
 •   ขอเชิญร่วมประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภท ก ขอเชิญร่วมประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภท ก
 •   ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 •   ใบสมัครนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน ใบสมัครนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน
 •   โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (หลังสิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 7 กันยายน 2560) โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (หลังสิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 7 กันยายน 2560)
 •   โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หลังสิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 6 กันยายน 2560) โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หลังสิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 6 กันยายน 2560)
  ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด