dpe3 dpe2 dpe1
 
minister
รอการแต่งตั้ง
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างทำเสื้อมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างทำเสื้อมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลางดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลางดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 5 วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา DPE. Winds สู่สาธารณชน  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 5 วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา DPE. Winds สู่สาธารณชน
 
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560  ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 การบันทึกเสียงวรรณกรรมวงดุริยางค์เครื่องลมประพันธ์โดยคีตกวีชาวไทย  ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 การบันทึกเสียงวรรณกรรมวงดุริยางค์เครื่องลมประพันธ์โดยคีตกวีชาวไทย
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX           และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ  ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ
 
 • ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
 • ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารรายละเอียดจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารรายละเอียดจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างทำเสื้อมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างทำเสื้อมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลางดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลางดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 5 วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา DPE. Winds สู่สาธารณชน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 5 วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา DPE. Winds สู่สาธารณชน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 การบันทึกเสียงวรรณกรรมวงดุริยางค์เครื่องลมประพันธ์โดยคีตกวีชาวไทย ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 การบันทึกเสียงวรรณกรรมวงดุริยางค์เครื่องลมประพันธ์โดยคีตกวีชาวไทย
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX           และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX และอุปกรณ์สายสัญญาณที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาฯ
 • ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
 • ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารรายละเอียดจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศกรมพลศึกษา และเอกสารรายละเอียดจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา ดูทั้งหมด 
 •   PROGRAM !! การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560 PROGRAM !! การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560
 •   รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ครั้งที่7 ประจำปี2560 รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ครั้งที่7 ประจำปี2560
 •   ๊UPDATE!! โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภททั่วไป (จบวันที่ 18 ส.ค. 2560) ๊UPDATE!! โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภททั่วไป (จบวันที่ 18 ส.ค. 2560)
 •   สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 •   รายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2560 รายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2560
  ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด