รูปที่ 1 ภาพรวม รูปที่ 2 สนามกีฬา รูปที่ 3 มวยไทย กรีฑา รูปที่ 4 นันทนาการ รูปที่ 5 วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
minister
นายนเร เหล่าวิชยา
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวราคากลาง
ข่าวประกาศร่าง TOR
ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
 
 • ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเหมาบุคคลทำงานตามโครงการในหน่วยงานของสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเหมาบุคคลทำงานตามโครงการในหน่วยงานของสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องประกาศแก้ไขชื่อร่างประกาศ ชื่อร่างประกาศประกวดราคาซื้อและรายละเอียดขอบเขตของการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องประกาศแก้ไขชื่อร่างประกาศ ชื่อร่างประกาศประกวดราคาซื้อและรายละเอียดขอบเขตของการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 • ประกาศร่าง TOR เอกสารร่างประกาศกวดราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ประกาศร่าง TOR เอกสารร่างประกาศกวดราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ประกาศกรมพลศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 • ประกาศกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
 • ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเหมาบุคคลทำงานตามโครงการในหน่วยงานของสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเหมาบุคคลทำงานตามโครงการในหน่วยงานของสำนักการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องประกาศแก้ไขชื่อร่างประกาศ ชื่อร่างประกาศประกวดราคาซื้อและรายละเอียดขอบเขตของการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องประกาศแก้ไขชื่อร่างประกาศ ชื่อร่างประกาศประกวดราคาซื้อและรายละเอียดขอบเขตของการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศร่าง TOR เอกสารร่างประกาศกวดราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ประกาศร่าง TOR เอกสารร่างประกาศกวดราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ประกาศกรมพลศึกษา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา

 • โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประเภทเดี่ยว คู่ และคู่ผสม โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประเภทเดี่ยว คู่ และคู่ผสม
 • รายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับสมัคร กีฬาเปตอง นักเรียนส่วนกลาง ประจำปี2559 รายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับสมัคร กีฬาเปตอง นักเรียนส่วนกลาง ประจำปี2559
 • โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภท ก ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภท ก ประจำปีการศึกษา 2559
 • โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประเภททีมชาย/หญิง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประเภททีมชาย/หญิง
 • ประกาศเลื่อนกลับมาแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2559 ประกาศเลื่อนกลับมาแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2559

ข่าวรับสมัครงาน

 • (แก้ไขวันที่)รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ต.ค. 2559 (แก้ไขวันที่)รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ต.ค. 2559
 • ราคากลาง การจ้างเหมาบุคลทำงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ราคากลาง การจ้างเหมาบุคลทำงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการ
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับโอนข้าราชการ
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ประจำกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม