dpe3 dpe2 dpe1
 
minister
ดร.ปัญญา หาญลำยวง
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
 •  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี 2561
 •   ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานในหน่วยงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 •  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อชุดและวัสดุกีฬาสำหรับการแข่งขัน Cross Country นักเรียนนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 •  ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ
 •  ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 •  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 
 •  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 •  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ และ Roll up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสุขาภายในสนามกีฬาแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 •  เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 •  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 
 •  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 •  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี 2561
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานในหน่วยงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อชุดและวัสดุกีฬาสำหรับการแข่งขัน Cross Country นักเรียนนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ
 • ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ และ Roll up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสุขาภายในสนามกีฬาแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ ตามนโยบายของกรม กระทรวง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา ดูทั้งหมด 
 •   สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล PM คัพ สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล PM คัพ
 •   เรื่อง ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ การแก้ไขประกาศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง ระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ การแก้ไขประกาศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี พ.ศ. 2561
 •   ประกาศรับสมัครกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปี 2561 ประกาศรับสมัครกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปี 2561
 •   กำหนดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE ) ประจำปี 2561
 •   ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
  ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด