รูปที่ 1 ภาพรวม รูปที่ 2 สนามกีฬา รูปที่ 3 มวยไทย กรีฑา รูปที่ 4 นันทนาการ รูปที่ 5 วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
minister
ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวราคากลาง
ข่าวประกาศร่าง TOR
ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างพิมพ์คู่มือ Handbook เกียรติบัตรและ AD Card การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างพิมพ์คู่มือ Handbook เกียรติบัตรและ AD Card การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
 
 • ราคากลาง การจัดจ้างแถลงข่าวและพิธีมอบโอวาทคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ราคากลาง การจัดจ้างแถลงข่าวและพิธีมอบโอวาทคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อรองเท้าแข่งขันสำหรับนักกีฬา การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อรองเท้าแข่งขันสำหรับนักกีฬา การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2559
 
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศร่างTOR และร่างเอกส่ารจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 • ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยนช์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างพิมพ์คู่มือ Handbook เกียรติบัตรและ AD Card การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างพิมพ์คู่มือ Handbook เกียรติบัตรและ AD Card การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
 • ราคากลาง การจัดจ้างแถลงข่าวและพิธีมอบโอวาทคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ราคากลาง การจัดจ้างแถลงข่าวและพิธีมอบโอวาทคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อรองเท้าแข่งขันสำหรับนักกีฬา การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อรองเท้าแข่งขันสำหรับนักกีฬา การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2559
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศร่างTOR และร่างเอกส่ารจัดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยนช์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา

 • โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(ประเภทรุ่นอายุ 14 ปี และรุ่นอายุ 16 ปี) กรมพลศึกษา ประจำปี 2559 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(ประเภทรุ่นอายุ 14 ปี และรุ่นอายุ 16 ปี) กรมพลศึกษา ประจำปี 2559
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2559 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2559
 • ขยายเวลารับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Physical Activity and Sports Intervention Programs in Schools" ขยายเวลารับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Physical Activity and Sports Intervention Programs in Schools"
 • ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559 ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559
 • ติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10 จังหวัดสุรินทร์ ติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10 จังหวัดสุรินทร์