ถวายอาลัย
 
minister
นายนเร เหล่าวิชยา
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวราคากลาง
ข่าวประกาศร่าง TOR
ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560  ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างทำหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมมวยไทยขั้นพื้นฐาน โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างทำหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมมวยไทยขั้นพื้นฐาน โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2560
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560  ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด จ้างให้บริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 
 • ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเชิงรุกการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษาปีงบประมาณ 2560 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเชิงรุกการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษาปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560  ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างทำหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมมวยไทยขั้นพื้นฐาน โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างทำหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมมวยไทยขั้นพื้นฐาน โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2560
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560  ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด จ้างให้บริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเชิงรุกการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษาปีงบประมาณ 2560 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเชิงรุกการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษาปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา

 • กำหนดการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560 กำหนดการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560
 • รับสมัครการแข่งขัันฟุตบอล PM CUP 2017 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 10 กทม. รับสมัครการแข่งขัันฟุตบอล PM CUP 2017 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 10 กทม.
 • กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การจัดการสัมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ประจำปี 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การจัดการสัมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ประจำปี 2560
 • ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 “13th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2017 ” ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 “13th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2017 ”

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับโอนข้าราชการ
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ประจำกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา (ขยายเวลา)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับโอนข้าราชการ
 • ราคากลาง การจ้างเหมาบุคลทำงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร