ถวายอาลัย
 
minister
นายนเร เหล่าวิชยา
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวราคากลาง
ข่าวประกาศร่าง TOR
ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลางจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราคากลางจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ
 
 • ราคากลางจ้างบุคคลปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราคากลางจ้างบุคคลปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินปฏิบัติการ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินปฏิบัติการ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3การจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด จ้างให้บริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษา ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษา ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา
 
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลางจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราคากลางจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ
 • ราคากลางจ้างบุคคลปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราคากลางจ้างบุคคลปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินปฏิบัติการ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินปฏิบัติการ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3การจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด จ้างให้บริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษา ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษา ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา

 • ประกาศกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 "ดอกจานเกมส์" ประกาศกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 "ดอกจานเกมส์"
 • ประกาศ ระเบียบการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ประกาศ ระเบียบการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560
 • โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน เขต 10 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน เขต 10 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560
 • แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (ฺBIG KARAOKE 2017) ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2560

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการ
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา ประจำกลุ่มการคลัง ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมพลศึกษา
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 • ประกาศผลการรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการ