ถวายอาลัย
 
minister
นายนเร เหล่าวิชยา
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวราคากลาง
ข่าวประกาศร่าง TOR
ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเสื้อและอุปกรณ์กีฬาสำหรับการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเสื้อและอุปกรณ์กีฬาสำหรับการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
 • ราคากลางจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
 
 • ราคากลางจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ราคากลางจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 • ราคากลางจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3การจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3การจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560  ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด จ้างให้บริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษาตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษาตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเสื้อและอุปกรณ์กีฬาสำหรับการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเสื้อและอุปกรณ์กีฬาสำหรับการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
 • ราคากลางจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
 • ราคากลางจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ราคากลางจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 • ราคากลางจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3การจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3การจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560  ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด จ้างให้บริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษาตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษาตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา

 • กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560
 • กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ(BIG KARAOKE 2017) ประจำปี 2560 กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ(BIG KARAOKE 2017) ประจำปี 2560
 • กำหนดการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560 กำหนดการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560
 • รับสมัครการแข่งขัันฟุตบอล PM CUP 2017 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 10 กทม. รับสมัครการแข่งขัันฟุตบอล PM CUP 2017 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 10 กทม.
 • กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 • ประกาศผลการรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการ ประกาศผลการรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการ
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับโอนข้าราชการ
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ประจำกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา (ขยายเวลา)