dpe3 dpe2 dpe1
 
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • จ้างติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ  จ้างติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ
 
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน เสื้อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน เสื้อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดและงานเลี้ยง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดและงานเลี้ยง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • จ้างดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภพาทางกายผู้สูงอายุ  จ้างดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภพาทางกายผู้สูงอายุ
 
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาในประชาชน  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาในประชาชน
 •  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจของกรมพลศึกษา ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจของกรมพลศึกษา ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 • ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • จ้างติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ จ้างติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน เสื้อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน เสื้อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดและงานเลี้ยง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดและงานเลี้ยง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • จ้างดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภพาทางกายผู้สูงอายุ จ้างดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภพาทางกายผู้สูงอายุ
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2560
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาในประชาชน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาในประชาชน
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจของกรมพลศึกษา ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจของกรมพลศึกษา ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา ดูทั้งหมด 
 •   รายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2560 ประเภท ค รายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2560 ประเภท ค
 •   รายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2560 ประเภททั่วไป รายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2560 ประเภททั่วไป
 •   ระเบิดศึกลูกหนังกรมพลศึกษา ประเภท ข 26 มิ.ย.นี้ พร้อมกัน 3 รุ่น ระเบิดศึกลูกหนังกรมพลศึกษา ประเภท ข 26 มิ.ย.นี้ พร้อมกัน 3 รุ่น
 •   โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันประเภทบุคคล รุ่น 18 ปี (เพิ่มเติม) กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา ประจำปี 2560 โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันประเภทบุคคล รุ่น 18 ปี (เพิ่มเติม) กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา ประจำปี 2560
 •   โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560 ประเภทชายเดี่ยว,ชายคู่,หญิงเดี่ยว,หญิงคู่และคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี , 16 ปี และ 18 ปี โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560 ประเภทชายเดี่ยว,ชายคู่,หญิงเดี่ยว,หญิงคู่และคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี , 16 ปี และ 18 ปี
  ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด