dpe3 dpe2 dpe1
 
 • ราคากลาง จ้างดำเนินการผลิตแผ่นพลิก เรื่อง "ออกกำลังกายสลายส่วนเกิน"  ราคากลาง จ้างดำเนินการผลิตแผ่นพลิก เรื่อง "ออกกำลังกายสลายส่วนเกิน"
 • ราคากลาง จ้างดำเนินการผลิต ดีวีดี เรื่อง การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว (Body Weight Exercise)  ราคากลาง จ้างดำเนินการผลิต ดีวีดี เรื่อง การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว (Body Weight Exercise)
 
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา(พนักงานราชการเดิม) โดยวิธีพิเศษ  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา(พนักงานราชการเดิม) โดยวิธีพิเศษ
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา
 • ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา  ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 •  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3การจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 •  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษา ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษา ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง
 
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลาง จ้างดำเนินการผลิตแผ่นพลิก เรื่อง "ออกกำลังกายสลายส่วนเกิน" ราคากลาง จ้างดำเนินการผลิตแผ่นพลิก เรื่อง "ออกกำลังกายสลายส่วนเกิน"
 • ราคากลาง จ้างดำเนินการผลิต ดีวีดี เรื่อง การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว (Body Weight Exercise) ราคากลาง จ้างดำเนินการผลิต ดีวีดี เรื่อง การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว (Body Weight Exercise)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา(พนักงานราชการเดิม) โดยวิธีพิเศษ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา(พนักงานราชการเดิม) โดยวิธีพิเศษ
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา
 • ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3การจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมจัดทำสื่อนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) โครงการว่างเป็นอ่านฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนฯ
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษา ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพลศึกษา ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านกีฬานันทนาการ พร้อมนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา
 •   กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแข่งขันแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560 กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแข่งขันแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560
 •   การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2560 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2560
 •   ผลการจับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม กีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 "ไทเลยภูเขาเกมส์" ผลการจับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม กีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 "ไทเลยภูเขาเกมส์"
 •   กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแข่งขันเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560 กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแข่งขันเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560
 •   ประกาศกรมพลศึกษา การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีและ 18 ปี (ชาย/หญิง) ประกาศกรมพลศึกษา การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีและ 18 ปี (ชาย/หญิง)