dpe3 dpe2 dpe1
 
minister
ดร.ปัญญา หาญลำยวง
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุกีฬาจำนวน 12 รายการ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุกีฬาจำนวน 12 รายการ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์มวยไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์มวยไทย พิมพ์ครั้งที่ 2
 
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทหมึก รวม 16 รายการ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทหมึก รวม 16 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 เครื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 เครื่อง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding )  ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding )
 
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุกีฬาจำนวน 12 รายการ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อวัสดุกีฬาจำนวน 12 รายการ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์มวยไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์มวยไทย พิมพ์ครั้งที่ 2
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทหมึก รวม 16 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทหมึก รวม 16 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 เครื่อง
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จับเวลา โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding ) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding )
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา ดูทั้งหมด 
 •   ประกาศแก้ไขรายชื่อนักกีฬาและโปรแกรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560 ประกาศแก้ไขรายชื่อนักกีฬาและโปรแกรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560
 •   ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561
 •   ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560 ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2560
 •   กรมพลศึกษา โดยสำนักการกีฬา ขอเชิญประชุมชี้แจงการสมัครแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 "ขุนด่านเกมส์" ประจำปี 2561 กรมพลศึกษา โดยสำนักการกีฬา ขอเชิญประชุมชี้แจงการสมัครแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 "ขุนด่านเกมส์" ประจำปี 2561
 •   อัพเดท!!! 25/11/2560 โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภท ก และ ประเภททั่วไป หญิง ประจำปีการศึกษา 2560 อัพเดท!!! 25/11/2560 โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภท ก และ ประเภททั่วไป หญิง ประจำปีการศึกษา 2560