รูปที่ 1 ภาพรวม รูปที่ 2 สนามกีฬา รูปที่ 3 มวยไทย กรีฑา รูปที่ 4 นันทนาการ รูปที่ 5 วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
minister
ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวราคากลาง
ข่าวประกาศร่าง TOR
ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลทำงานในสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลทำงานในสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 • ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา
 • ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องกลุ่มแผนงาน งานวิเทศสัมพันธ์ ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องกลุ่มแผนงาน งานวิเทศสัมพันธ์
 • ประกาศร่าง TOR เอกสารร่างประกาศกวดราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ประกาศร่าง TOR เอกสารร่างประกาศกวดราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุงบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุงบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลทำงานในสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลทำงานในสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมพลศึกษา
 • ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องกลุ่มแผนงาน งานวิเทศสัมพันธ์ ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องกลุ่มแผนงาน งานวิเทศสัมพันธ์
 • ประกาศร่าง TOR เอกสารร่างประกาศกวดราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ประกาศร่าง TOR เอกสารร่างประกาศกวดราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 • ร่างประกาศกรมพลศึกษา จ้างดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติประจำปี 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • การจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศกรมพลศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างทำหนังสือ "มวยไทยสายพลศึกษา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุงบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศกรมพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างการดูแล ปรับปรุงบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา

 • การแบ่งสายการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559 รุ่นอายุ 12 , 14 และ 16 ปี การแบ่งสายการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559 รุ่นอายุ 12 , 14 และ 16 ปี
 • รับสมัคร!!! การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน กีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั่วไป, 14 ปี ประเภท ก, 16 ปี ประเภท ก, 18 ปี ประเภท ก รับสมัคร!!! การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน กีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั่วไป, 14 ปี ประเภท ก, 16 ปี ประเภท ก, 18 ปี ประเภท ก
 • จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่น 12,14,16,ปี ชาย/หญิง วันที่ 29 กันยายน 2559. เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการกีฬา สนามศุภชลาศัย ประตู 7 ชั้น 2 จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่น 12,14,16,ปี ชาย/หญิง วันที่ 29 กันยายน 2559. เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการกีฬา สนามศุภชลาศัย ประตู 7 ชั้น 2
 • รับสมัครแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559 ณ สนามศุภชลาศัย จัดโดยสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพลศึกษา รับสมัครแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559 ณ สนามศุภชลาศัย จัดโดยสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพลศึกษา
 • มหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559