search
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับองค์กร
  • บุคลากร
  • ข่าวองค์กร
  • ถาม-ตอบ
  • สนามกีฬา
  • ติดต่อสอบถาม
  • กิจกรรม
ประเภทคู่มือคำที่ต้องการค้นหาปี พ.ศ.
นันทนาการคือวิถีชีวิต
ปี 2558
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ
จำนวนผู้ชม :: 17
จำนวนผู้ดาวน์โหลด :: 49
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ปี 2558
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
จำนวนผู้ชม :: 78
จำนวนผู้ดาวน์โหลด :: 70
กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก
ปี 2558
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
สำนักนันทนาการ
จำนวนผู้ชม :: 11
จำนวนผู้ดาวน์โหลด :: 29
เล่าเรื่องของเล่นไทย
ปี 2558
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ
จำนวนผู้ชม :: 14
จำนวนผู้ดาวน์โหลด :: 15
หน้าหลัก
เกี่ยวกับองค์กร
บุคลากร
ข่าวองค์กร
ถาม-ตอบ
สนามกีฬา
ติดต่อองค์กร
กิจกรรม
แผนผังเว็บไซต์
บทความ/สาระน่ารู้
คู่มือ
งานวิจัย
สื่อประชาสัมพันธ์
จดหมายเหตู
วาระงานผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางการใช้สนามกีฬา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์
คำรับรองปฏิบัติราชการ
สรุปผลปฏิบัติราชการ
รายงานประจำปี
งานบริการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรม
กฎหมายและระเบียบ
ระบบภูมิสารสนเทศ ด้านกีฬาและนันทนาการ
ระบบฐานข้อมูลทางด้านกีฬา
ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
เว็บไซต์ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน
เอกสารเผยแพร่
ลิงค์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ระบบเว็บท่ากรมพลศึกษา
หน่วยงานในองค์กร
มุมการเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
แหล่งนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
ชีวิตกับนันทนาการ
นันทนาการช่วยสอน
RSS Facebook YouTube
กรมพลศึกษา
Department of Physical Education
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 154 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-0120 , แฟกซ์. 0-2216-4408 E-mail : webmaster@dpe.go.th
@ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 กรมพลศึกษา