back
next

นักกีฬาว่ายน้ำ นร. คนพิการเจ๋ง!!! ทำลายสถิติเกือบยกสระ

ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทยประจำปี 2553 ณ จังหวัดสุรินทร์

สรุปผลการกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553'เมืองช้างเกมส์' ณ จังหวัดสุรินทร์

ประจำวันที่  7 มีนาคม   2553 โดยในวันนี้  ดร.พัฒนาชาติ ฤกดิบวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เปิดเผยว่าในวันนี้ถือเป็นอีกวันที่นักกีฬานักเรียนคนพิการได้สร้างผลงานไว้อย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะนักกีฬาว่ายน้ำที่มีการลงชิงชัยกันทั้งหมด 19  รายการ และสามารถทำลายสถิติได้ถึง   16  รายการ ถือว่านโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการที่ให้มีทั้งการอบรมผู้ฝึกสอน พัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมการเล่นกีฬา  ออกกำลังกายให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับผลตอบรับที่ดี โดยเฉพาะกับนักกีฬานักเรียนคนพิการที่ทำผลงานที่น่าประทับใจที่สุดในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 ในครั้งนี้  ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ มีดังนี้

กรีฑา   ณ สนามกีฬาศรีณรงค์

กระโดดไกล กลุ่ม หู หญิง  อายุ 17-25 ปี

เหรียญทอง  ได้แก่ นางสาวแสงจันทร์  อุดม                โสตฯ อุดรธานี    สถิติ  4.39 เมตร                                 

เหรียญเงิน  ได้แก่ นางสาวอรทัย เติมสุข      โสตฯ สุรินทร์      สถิติ3.95เมตร     

เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวนิตยา  ปัญญาธร         โสตฯเพชรบูรณ์ สถิติ  3.94 เมตร  

วิ่ง 200 เมตร  กลุ่ม แขน-ขา T46 อายุ  10-16 ปี  หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ โศภิษฐ์  กำเนิดเพชร      โสตฯ เทพรัตน์    สถิติ 36.50 วินาที

วิ่ง 100 เมตร  กลุ่ม แขน-ขา T42 อายุ  10-16 ปี  ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ เด็กชายกมลภู  ศรีเวียง   ศรีสังวาล  ขอนแก่นสถิติ 15.86 วินาที

วิ่ง 100 เมตร  กลุ่ม แขน-ขา T45 อายุ  10-16 ปี  ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ เด็กชายอเนกพงศ์  สุนทรจิตร       ศรีสังวาลย์  ขอนแก่นสถิติ                15.87วินาที

เหรียญเงิน  ได้แก่ เด็กชายเดชาวัติ  กาหลง  ศรีสังวาลย์            สถิติ19.85วินาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายณัฐพงศ์  วิประจง        ศรีสังวาลย์สถิติ    24.34วินาที

วิ่ง 100 เมตร  กลุ่ม แขน-ขา T46 อายุ  10-16 ปี  ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ เด็กชายทัศพร  เสียงเพราะ            ศรีสังวาลย์  ขอนแก่น        สถิติ17.18วินาที

เหรียญเงิน  ได้แก่ เด็กชายปองภพ  เขียวงาม               ศรีสังวาลย์  เชียงใหม่        สถิติ27.61วินาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายเอกพันธ์  ทรงวิเชียร   ศรีสังวาลย์  นนทบุรี           สถิติ29.33วินาที

วิ่ง 100 เมตร  กลุ่ม แขน-ขา T46 อายุ  17-25 ปี  หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่นางสาวโศภิษฐ์  กำเนิดเพชร         โสตศึกษาเทพรัตน์              สถิติ17.24วินาที

วิ่ง 800 เมตร  กลุ่ม ตา T12 อายุ  17-25 ปี  ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่นายกฤษดา  เสื้อนาค        ร.ร.ตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา          สถิติ 2:42.75นาที

เหรียญเงิน  ได้แก่ นายนิกร  ทันสมาน         ร.ร.ตาบอดนครราชสีมา    สถิติ  3:23.53นาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ นายอภิชัย  สิงห์ทอง                ร.ร.ตาบอดนครราชสีมา     สถิติ     3:31.47  นาที

วิ่ง 800 เมตร  กลุ่ม ตา T13 อายุ  17-25 ปี  ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่นายอาทิตย์ จะพือ ร.ร.ตาบอดภาคเหนือ       สถิติ  3:33.06 นาที

ทุ่มน้ำหนัก ชาย   กลุ่ม ตา F 13 อายุ 17-25 ปี

เหรียญทอง  ได้แก่นายอนุรักษ์  ทองแท้        ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้                สถิติ 5.53  เมตร                                                  ทุ่มน้ำหนัก ชาย         กลุ่ม ตา F 12 อายุ 17-25 ปี              

เหรียญทอง  ได้แก่นายพฤษภา  เสนานิคม   ร.ร.ตาบอดนครราชสีมา                    สถิติ6.89เมตร

เหรียญเงิน  ได้แก่ นายสุวิทย์  จ่าหล้า            ร.ร.ตาบอดนครราชสีมา                    สถิติ6.43เมตร

เหรียญทองแดง ได้แก่ นายกฤษดา  เสื้อนาค ร.ร.ตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา   สถิติ4.95เมตร

กระโดดไกล ชาย  กลุ่ม สมอง F 35 อายุ 17-25 ปี

เหรียญทอง  ได้แก่นายดำเกิง  วงศ์นนทภูมิ  ประชาบดี  สถิติ  2.44       เมตร                                                                      

เหรียญเงิน  ได้แก่ นายโอม  จันทับปปภารัตน์            ส.ส.เด็กพิการทางสมองและปัญญา สถิติ  1.50 เมตร

กระโดดไกล ชาย กลุ่ม สมอง F 36 อายุ 17-25 ปี

เหรียญทอง  ได้แก่นายอนุชิต  พาต๊ะ             ส.ส.เด็กพิการทางสมองและปัญญา สถิติ  4.26เมตร                                 

เหรียญเงิน  ได้แก่ นายเล็ก  ปันสุวรรณ         ส.ส.เด็กพิการทางสมองและปัญญา  สถิติ  2.12เมตร

กระโดดไกล  ชาย กลุ่ม สมอง F 37  อายุ 17-25 ปี       

เหรียญทอง  ได้แก่นายไพศาล  แซ่จ้าว          เชียงรายปัญญานุกูล           สถิติ  4.06 เมตร 

กระโดดไกล         ชาย         กลุ่ม สมอง F 38  อายุ 17-25 ปี        

เหรียญทอง  ได้แก่ นายบุญเหลือ  เต็มปักษ์  ส.ส.เด็กพิการทางสมองปัญญา        สถิติ  4.11เมตร  

กระโดดไกล         ชาย         กลุ่ม ตา F 13  อายุ 10-16 ปี              

เหรียญทอง  ได้แก่เด็กชายฤทธิเกียรติ  นาคเกิด           สอนคนตาบอดภาคใต้        สถิติ 3.79เมตร                                    

เหรียญเงิน  ได้แก่ เด็กชายกานต์  แล่แพ่ง     สอนคนตาบอดสันติจินตนา แพร่    สถิติ 3.70เมตร    

เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายสมเกียรติ  อันทิ           สอนตาบอดลำปาง              สถิติ 3.52เมตร    

กระโดดไกล         ชาย         อายุ 17-25 ปี        

ZULFAQAR  B  ROMLI                มาเลเซีย                สถิติ 4.60 เมตร  

นายเอกชัย  ขุนทอง            สอนคนตาบอดภาคเหนือ  3.88        สถิติ 4.01 เมตร                                                                                   พุ่งแหลน ชาย         กลุ่ม ตา F 11  อายุ 17-25 ปี              

เหรียญทอง  ได้แก่นายสุริยา  ปานสังข์          สอนคนตาบอดภาคใต้        สถิติ 20.85เมตร  (ทำลายสถิติ เดิมของนายณัฐพงษ์  ภาระเวช สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา สถิติ 15.95 เมตร พ.ศ. 2552)

เหรียญเงิน  ได้แก่ นายณัฐพงษ์  ภาระเวช    สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา    สถิติ 15.98เมตร 

เหรียญทองแดง ได้แก่ AZRIL R.CHE IBRAHIN     มาเลเซีย                สถิติ 15.20          เมตร                                                                       พุ่งแหลน ชาย            กลุ่ม ตา F 12  อายุ 17-25 ปี              

เหรียญทอง  ได้แก่นายสุวิทย์  จ่าหล้า             สอนคนตาบอดนครราชสีมา  สถิติ 26.52เมตร

เหรียญเงิน  ได้แก่ นายกฤษดา  เสื้อนาค       สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา    สถิติ 9.78เมตร

เหรียญทองแดง ได้แก่ นายอภิชัย  สิงห์ทอง                สอนคนตาบอดนครราชสีมา  สถิติ9.08         เมตร      

พุ่งแหลน ชาย      กลุ่ม ตา F 13  อายุ 17-25 ปี

เหรียญทอง  ได้แก่SULFAQAR B RORI     มาเลเซีย  สถิติ  27.92 เมตร

เหรียญเงิน  ได้แก่นายอนุรักษ์  ทองแท้         สอนคนตาบอดภาคใต้        สถิติ 18.54 เมตร

วิ่ง 1,500 เมตร  กลุ่ม หู  อายุ  17-25 ปี  ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ นายจักรพันธ์  บัวบุตร    โสตฯ  ปานเลิศ    สถิติ 5:21.73 นาที

เหรียญเงิน  ได้แก่ นายพงศธร  ขาวเทศ        โสตฯ นครปฐม   สถิติ       5:21.75 นาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ นายเอกวุฒิ  แสนเฟื่อง โสตฯ  สงขลา   สถิติ  5:22.28 นาที

วิ่ง 1,500 เมตร  กลุ่ม หู  อายุ  17-25 ปี  หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ นางสาวสุนิตย์  อรรคมุค                โสตฯ สุรินทร์      สถิติ 6:32.51นาที

เหรียญเงิน  ได้แก่ นางสาวสุชาดา  เพียขันทา             โสตฯ ปราจีนบุรี  สถิติ6:38.71นาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวเกษรา  กำจง                โสตฯ ร้อยเอ็ด      สถิติ6:51.30นาที

                วิ่ง 100 เมตร  กลุ่มปัญญา T20 อายุ  10-16 ปี  ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่  เด็กชายชัยพร  พิชัยสงค์               น่านปัญญานุกูล  สถิติ 12.73  วินาที

เหรียญเงิน  ได้แก่ เด็กชายวีระศักดิ์  สุนทร  อุบลปัญญานุกูล   สถิติ 13.62 วินาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่ลี              น่านปัญญานุกูล  สถิติ       14.18 วินาที

วิ่ง 100 เมตร  กลุ่มปัญญา T20 อายุ  10-16 ปี  หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่  เด็กหญิงณัฐพร  ต๊ะพินะ              เชียงรายปัญญานุกูล           สถิติ        15.44วินาที

เหรียญเงิน  ได้แก่ เด็กหญิงศศิประภา   นามวิชา        อุบลปัญญานุกูล     สถิติ     15.47วินาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงมินตรา  แซ่จ้าว          น่านปัญญานุกูล  สถิติ      15.83วินาที

วิ่ง 100 เมตร  กลุ่มปัญญา T20 อายุ  17-25 ปี  ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่  MOHD FAZLIBINFAUZIL     มาเลเซีย      สถิติ               11.74วินาที

เหรียญเงิน  ได้แก่ นายธนบดี  หอมทองวณิชย์           สุพรรณบุรีปัญญานุกูล     สถิติ        12.40 วินาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ นายสุวัตน์  แสงจันทร์              น่านปัญญานุกูล  สถิติ  12.43 วินาที

วิ่ง 100 เมตร  กลุ่มปัญญา T20 อายุ  17-25 ปี  หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่  ZAINAB MOHAMAD ASHARI             มาเลเซีย                สถิติ 13.88วินาที

เหรียญเงิน  ได้แก่ นางสาวอรวรรณ  แซ่ลี    น่านปัญญานุกูล  สถิติ 14.12วินาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ SITI NOOR ISMAIL             มาเลเซีย                สถิติ 14.78วินาที

 

ว่ายน้ำ             ณ สระว่ายน้ำมหิศร

ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางปัญญา S14)

เหรียญทอง ได้แก่ รัฐธรรม ฉันทฤกษ์ผดุง จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล สถิติ 02:38.28 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ ปัญญา หอมมาลัย จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร สถิติ 03:58.97 นาที

                ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางหู S15)

เหรียญทอง ได้แก่ ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สถิติ 03:00.76 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้ที่ 03:34.90 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ อดิเกียรติ ยมโดย จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สถิติ 04:11.71 นาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ กิตติยุทธ กักกอ จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สถิติ 04:20.20 นาที

ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (พิการทางปัญญา S14)

เหรียญทอง ได้แก่ วรนาท พานทอง จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สถิติ 03:31.34 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้ที่ 03:34.54 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ ภูริทัต สินธพ จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สถิติ 04:15.94 นาที

ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (พิการทางหู S15)

เหรียญทอง ได้แก่ ศรายุทธ เฉลยขุน จากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จ.ลพบุรี สถิติ 03:03.16 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้ที่ 03:09.72 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ อนุสรณ์ รื่นนาม จากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จ.ลพบุรี สถิติ 03:12.51 นาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ อำพล หยังกุล จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สถิติ 03:30.80 นาที

ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางหู S15)

เหรียญทอง ได้แก่ ลิเดีย เนาวโอภาส จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ สถิติ 04:22.01 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้ที่ 04:46.51 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ พัทธนันท์ เอียบสกุล จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ สถิติ 06:15.15 นาที

ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางหู S15)

เหรียญทอง ได้แก่ ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สถิติ 01:37.41 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้ที่ 01:53.35 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางกาย S8)

เหรียญทอง ได้แก่ วิทวัส ขันตี จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สถิติ 01:44.46 นาที ทำลายสถิติเดิมของเจตริน วงศ์แห่งมิตร จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด ที่เคยทำไว้ 02:25.54 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ เจตริน วงศ์แห่งมิตร จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถิติ 02:00.93 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางกาย S9)

เหรียญทอง ได้แก่ วัชรพงษ์ ครองยุทธ์ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถิติ 01:51.33 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองเคยทำไว้ที่ 02:10.51 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางตา S11)

เหรียญทอง ได้แก่ วรเชษฐ คนงาม จากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ สถิติ 02:10.26 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองเคยทำไว้ที่ 02:20.94 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางตา S12)

เหรียญทอง ได้แก่ จะยี จะแสง จากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ สถิติ 01:43.74 นาที ทำลายสถิติเดิมของ วิรุตม์ อภัยวงศ์ จากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ที่เคยทำไว้ที่ 01:40.91 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ ชนะศักดิ์ ชูเมฆา จากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ สถิติ 02:53.66 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางปัญญา S14)

เหรียญทอง ได้แก่ รัฐธรรม ฉันทฤกษ์ผดุง จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล สถิติ 01:19.07 นาที ทำลายสถิติเดิมของชุติพงศ์  เจ๊ะระวงศ์ จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ที่เคยทำไว้ที่ 01:43.01 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ ชุติพงศ์ เจ๊ะระวงศ์ จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สถิติ 01:34.56 นาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ ปัญญา หอมมาลัย จากโรงเรียนปัญญานุกูล สถิติ 01:47.84 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางหู S15)

เหรียญทอง ได้แก่ ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สถิติ 01:24.27 นาที ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่เคยทำไว้ที่ 01:38.41 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ ภานุ สกุลแพทย์ จากโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สถิติ 01:31.71 นาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ อดิเกียรติ ยมโดย จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สถิติ 01:49.33 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (พิการทางกาย S5)

เหรียญทอง ได้แก่ นภัส วงศ์นนทภูมิ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถิติ 02:18.87 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองเคยทำไว้ที่ 02:23.11 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (พิการทางกาย S7)

เหรียญทอง ได้แก่ จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถิติ 01:31.20 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้ที่ 01:35.52 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ พิพัฒน์พงศ์ เสียงล้ำ จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สถิติ 02:03.20 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (พิการทางปัญญา S14)

เหรียญทอง ได้แก่ วรนาท พานทอง จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สถิติ 01:28.88 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ ภานุพงษ์ ตะเภาไธสง จากโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล สถิติ 01:55.69 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (พิการทางหู S15)

เหรียญทอง ได้แก่ ศรายุทธ เฉลยขุน จากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จ.ลพบุรี สถิติ 01:16.10 นาที ทำลายสถิติเดิมของสมปอง จำปาดำ จากโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ที่เคยทำไว้ที่ 01:22.09 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ อำพล หยังกุล จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สถิติ 01:20.82 นาที

เหรียญทองแดง ได้แก่ อำนวยชัย ทิพย์ศรี จากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จ.ลพบุรี สถิติ 01:24.40 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (พิการทางหู S15)

เหรียญทอง ได้แก่ สุธิดา เตชนันท์ จากโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สถิติ 01:37.39 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองเคยทำไว้ที่ 01:48.21 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ พัทธนันท์ เอียบสกุล จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ สถิติ 02:40.43 นาที

 

ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (พิการทางกาย S5)

เหรียญทอง ได้แก่ พรพิมล สุทธิจิตตานนท์ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถิติ 02:47.43 นาที ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองเคยทำไว้ที่ 01:51.89 นาที

ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (พิการทางปัญญา S14)

เหรียญทอง ได้แก่ นฤพร ชูจินดา จากโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สถิติ 01:42.07 นาที

เหรียญเงิน ได้แก่ ช่อลัดดา อารมณ์ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สถิติ 02:07.53 นาที                                                                                                               

เทเบิลเทนนิส   ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

ชายเดี่ยว  (หู) รุ่นอายุ 10-16 ปี 

เหรียญทอง ได้แก่ ณัฐวัฒน์  ขันธารักษ์ จากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

เหรียญเงิน ได้แก่ นัฐกานต์  บุญญาเคราะห์ จากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

เหรียญทองแดง ได้แก่ ชานนท์  ครองราษฎร์  จากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

                                                         วันชัย  ปานกลิ่นพุฒ  จากโรงเรียนประชาบดี

หญิงเดี่ยว  (หู) รุ่นอายุ 10-16 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ โสรยา  กาเรียน จากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

เหรียญเงิน ได้แก่ ลัดดา  สุมนุม จากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

เหรียญทองแดง ได้แก่ ณัชปภาพิมพ์ อ่าวสมบูรณ์ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

                                                        สุภาวดี  ชื่นพิบูลย์ จากโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น

ชายเดี่ยว  (หู) รุ่นอายุ 17-25  ปี

เหรียญทอง ได้แก่ ปัญญา  ผูกโพธิ์ จากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

เหรียญเงิน ได้แก่ อดิเรก  เทียนถาวร จากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

เหรียญทองแดง ได้แก่ ฐิตินันท์ ตามณี จากโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี

                                                        วิระศักดิ์ โฆษิต จากโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี

หญิงเดี่ยว (หู) รุ่นอายุ 17-25 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ ญาณิศา  จันทร์เปียง จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

เหรียญเงิน ได้แก่ สุพัตรา  รุ่งกิจการ จากโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี

เหรียญทองแดง ได้แก่ วิรดา วิรัชนานันทกิจ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

                                                        มัททวัน  ทาทิพย์ จากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล                             

ชายเดี่ยว (ปัญญา) รุ่นอายุ 17-25 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ ไกรวิชญ์  แซ่ล่อ จากโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

เหรียญเงิน ได้แก่ สมพร  อินหร์หยุย จากโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

เหรียญทองแดง ได้แก่ ปัญวุธ  ซึ่งบางยาง จากโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี

                                                        กันต์  ประวาลย์วิจิตร จากโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี

……………………………………………

 

 

จำนวนผู้อ่าน : 1,595 Share วันที่ : 7 มี.ค. 2553