ด้วยกรมพลศึกษา  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเวทีมวยมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 451 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  27 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 14.40 น.  ถึงเวลา 15.10 น.  ณ  บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน)  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
               1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
               2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
               3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม
               4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
               5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเคยดำเนินการขายสินค้าประเภทเดียวกันกับที่ประกวดราคาซื้อ ในครั้งนี้ โดยต้องมีหลักฐานการขาย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 13,530,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน และเป็นการขายสินค้าประเภทเดียวกันกับที่ประกวดราคาซื้อจากหน่วยงานราชการ
               6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
               7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมพลศึกษาซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
               กำหนดยื่นเอกสารและข้อเสนอด้านเทคนิคในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม  กลุ่มการคลัง  กองกลาง  กรมพลศึกษา  ตรวจสอบเอกสารและข้อเสนอด้านเทคนิคในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่กลุ่มการคลัง  กองกลาง  กรมพลศึกษา   ระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2214 3170  ในวันเวลาราชการและสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.dpe.go.th  
                         ประกาศ  ณ วันที่   13    มิถุนายน  พ.ศ. 2555
จำนวนผู้อ่าน : 1,447 Share วันที่ : 13 มิ.ย. 2555