back
next

       ตามที่ สำนักพลศึกษา กีฬา และนันทนาการภูมิภาค ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่พลศึกษา เรื่อง เทคนิคการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ในระบบ Power Point และระบบสื่อ Amimation ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นั้น 

         ดังนั้น สำนักพลศึกษา กีฬา และนันทนาการภูมิภาค  ขอแจ้งให้ เจ้าหน้าที่พลศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเทคนิคการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ในระบบ Power Point และระบบสื่อ Amimation เข้ารายงานตัวในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ก่อนเวลา 8.30 น. โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำนวนผู้อ่าน : 63 Share วันที่ : 9 ก.ค. 2555