back
next

    ด้วยสำนักพลศึกษา กีฬา และนันทนาการภูมิภาค กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงรับสมัครบุคคลที่จบปริญญาตรี เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการของสำนักพลศึกษา  กีฬา  และนันทนาการภูมิภาค   กรมพลศึกษา   จำนวน  3  อัตรา         

     1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     2   อัตรา                                                  

    2.  เจ้าหน้าที่ธรุการ                   1  อัตรา

   เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  10  ตุลาคม 2555  ถึงวันที่  18  ตุลาคม  2555 ในวันและเวลาราชการ กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่  19  ตุลาคม 2555  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักพลศึกษา กีฬา และนันทนาการภูมิภาค กรมพลศึกษา 154     ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

จำนวนผู้อ่าน : 804 Share วันที่ : 9 ต.ค. 2555