search
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับองค์กร
 • บุคลากร
 • ข่าวองค์กร
 • ถาม-ตอบ
 • สนามกีฬา
 • ติดต่อสอบถาม
 • กิจกรรม

กิจกรรมนันทนาการ

ความหมาย กิจกรรมนันทนาการ

การที่เราจะสามารถจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น เราควรจะต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ของคนเราก่อนว่ามีรูปแบบและลักษณะใด เพื่อเป็นพื้นฐานของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของคนเราก่อนว่ามีรูปแบบและลักษณะใด เพื่อเป็นพื้นฐานของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อันเป็นผลต่อการพัฒนาบุคลากร องค์กรหรือการอบรมสัมมนา

การสร้่างมนุษยสัมพันธ์

มนุษยสัมพันธ์ คือ การติดต่อเกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลในสังคม ทั้งที่เป็นส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับงาน ทั้งที่เป็นส่วนตัว และที่เกี่ยวข้องกับงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ตนเองเป็นสุข ผู้อื่นเป็นสุข และสังคมมีประสิทธิภาพ

การสร้่างมนุษยสัมพันธ์ ทำได้โดยการ

 1. ศึกษาตนเองและผู้อื่น ต้องใจกว้างสำรวจตนเอง พบข้อบกพร่องแล้วต้องยอมรับตนเอง และ ตั้งใจที่จะปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่สมควรของตนเอง ศึกษาผู้อื่นว่านิสัยใจคออย่างไร ชอบอย่างไร
 2. แก้ไขปรับปรุงตนเอง เมื่อพบข้อบกพร่องแล้ว ต้องตั้งใจแก้ไข อาจจะศึกษาจากตำราต่างๆ เพื่อปรับปรุงตนเอง
 3. ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีและสังคม ค่านิยมในสังคม
 4. ศึกษาหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์
 5. นำหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไปใช้จริง

ความหมายของกลุ่มสัมพันธ์

 1. เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรม ทัศนคติและการเข้าใจคน
 2. เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มรู้วิธีแก้ไขปัญหา ยอมรับพัฒนาตนและรับรู้ตนเอง
 3. เป็นการเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม กระตุ้นในบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่ในสังคม
 4. เป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนาองค์กร

ลักษณะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. การสร้างความคุ้นเคย
 2. การทำงานเป็นทีม
 3. การสังเกตพฤติกรรม
 4. การสังเกตบทบาท
 5. การเล่นเกม
 6. การฝึก ฟัง คิด พูด
 7. การบริหารงานกลุ่ม

ลักษณะผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้นำกิจกรรมควรมีความสามารถ ดังต่อไปนี้้

 1. มีความรู้ด้านจิตวิทยา กลุ่มสัมพันธ์ และเทคนิคการละลายพฤติกรรม
 2. รู้จักการวางแผน และการเตรียมการ เพื่อดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม
 3. เป็นบุคคลที่มนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตังเก่ง เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
 4. มีไหวพริบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความกระตือรือร้น
 5. เป็นคนยุติธรรม จริงใจ และวางตัวเป็นกลาง
 6. ใจกว้าง มีเหตุผล และยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น
 7. สามารถอธิบายและชี้แจงกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
 8. ใช้คำพูดและภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเทคนิคในการพูดกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
 9. ให้ความช่วยเหลือแนะนำ และสังเกตกิจกรรมของกลุ่ม โดยประสานงานให้กลุ่มดำิเนินกิจกรรมไปได้ด้วยดี
 10. สรุปปัญหาได้ชัดเจนและจับประเด็นใจความได้ถูกต้อง

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
 2. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรม จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและสนใจตัวเองดียิ่งขึ้น
 3. สร้างบรรยากาศการเรียนให้ผู้เข้ารับการอบรมสนุกสนานไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกสอน และสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น
 4. เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และการรู้จักแก้ปัญหาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
 5. ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจ เห็นใจกัน ลดการขัดแย้ง
 6. ช่วยส่งเสริมให้การทำงานรวมพลังกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ช่วยให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย และได้มาตรฐาน เป็นการเสริมสร้างพลังขององค์กรโดยบุคลากรที่ประสิทธิภาพ
 8. ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและผ่อนคลาย ความตึงเครียด

ความหมาย เกมกลุ่มสัมพันธ์สร้สงมิตรภาพและสัำมพันธ์ในหมู่คณะ

ในการจัดสัมมนาและการฝึกอบรมมักจะพบปัญหาอยู่เสมอในเรื่องของการสื่อสารการประสานงาน ขาดความร่วมมือร่วมใจ ไม่ทุ่มเท และเสียสละ ทำให้ผลการสัมมนาและการฝึกอบรมไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งหลักสูตรในการสัมมนาและฝึกอบรมยังเน้นหนักไปในการบรรยายอภิปรายเป็นหลัก ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นเพื่อให้รูปแบบของการสัมมนาและฝึกอบรมได้รับความสนใจ จึงจำเป็นที่จะต้องหาเทคนิคและวิธีการเข้ามาช่วยให้สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนา หรือฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นให้สมาชิกรู้จักการทำงานเป็นทีม มีการยอมรับความคิดเห็นทั้งของตนเองและส่วนรวม อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการสัมมนาและการอบรม ส่งผลให้การสัมมนาและการฝึกอบรมนั้นประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จึง เป็นแนวทางให้เกิดการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เป็นการนำเสนอหลักการและวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลให้มีทักษะ ทัศนคติ และจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม

เกมกลุ่มสัมพันธ์สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ในหมู่คณะประกอบด้วย

1. เกมส์ละลายพฤติกรรม

ความหมายเกมส์ละลายพฤติกรรม :

เกมละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยวิธีการที่จะช่วยให้ทุกคนได้แนะนำ และเปิดเผยตัวเองออกมาให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมากขึ้น ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ซึ่งจะเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ทำให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ พร้อมทั้งอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยกันเมื่อแรกพบ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สนิทสนมกันเร็วขึ้นกว่าที่จะได้ทำความรู้จักกันเอง
 3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการฝึกอบรม
 4. เพื่อความสนุกสนามบันเทิงแก่ผู้เข้าอบรม
 5. เพื่อให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม

2. บัตรคำจัดกลุ่มสัมพันธ์

การนำบัตรคำมาใช้ในการจัดเกมกลุ่มสัมพันธ์สามารถทำได้หลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ของวิทยากรผู้นำเกมนั้น ๆ ตัวอย่างของบัตรคำที่นำมาเสนอในหนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถนำบัตรคำไปใช้ในการปฏิบัติจริง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณ์ ดังตัวอย่างเกม ทุกสิ่งในโลกล้วนคู่กัน , รวมเลขตามคำสั่ง , แบ่งกลุ่มตามเลข , จับกลุ่มเล่านิทาน เป็นต้น

ลักษณะของบัตรคำและวิธีการจัด :
 1. บัตรคำทำด้วยกระดาษ เนื้อหาด้านหน้ามีตัวเลข ด้านหลังมีคำที่มีความหมาย จำนวนบัตรคำจะต้องมีเท่ากับจำนวนสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในตัวอย่างบัตรคำมีทั้งหมด 48 ใบ มีหมวด 1-6 หมวดละ 8 ใบ
 2. ให้ตัดบัตรคำตามรอยปะ แล้วนำมาเรียงลำดับ เลข 1-6 จำนวน 8 ชุด
 3. แจกบัตรคำให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1 ใบทุกคน
 4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูเฉพาะบัตรคำของตนเอง
 5. ผู้จัดกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมแล้วจึงนำเสนอเกมกลุ่มสัมพันธ์ โดยสามารถเลือกเกมตัวอย่างมาใช้ในการจัดกิจกรรมได้

3. เกมกลุ่มสัมพันธ์เป็นคู่

ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในรูปแบบของเกมควรจะเน้นให้สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างความคุ้นเคย ทำความรู้จักกันในเบื้องต้น เป็นเกมที่มีอิสระ ไม่มีกฎระเบียบมากนัก สามารถแสดงความคิดเห็นและทำงานเป็นทีมได้ ควรมีการแสดงบทบาทภายในกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของสมาชิก อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลิกภาพของตน นอกจากนี้ยังได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ขั้นตอนการจัดเกมกลุ่มสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1. ชื่อเกม 5. สถานที่
2. วัตถุประสงค์ของเกมนั้น ๆ 6. วิธีการเล่น
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7. สรุปผลของกิจกรรม
4. อุปกรณ์
กิจกรรมเป็นคู่
1. จับคู่วิ่งสลับฟันปลา 3. กระโดดเชือกคู่
2. จับคู่เดินบนราวทรงตัว ๆ 4. จับคู่ทำงานประดิษฐ์

4. เกมกลุ่มสัมพันธ์เป็นทีม

ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในรูปแบบของเกมควรจะเน้นให้สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างความคุ้นเคย ทำความรู้จักกันในเบื้องต้น เป็นเกมที่มีอิสระ ไม่มีกฎระเบียบมากนัก สามารถแสดงความคิดเห็นและทำงานเป็นทีมได้ ควรมีการแสดงบทบาทภายในกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของสมาชิก อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลิกภาพของตน นอกจากนี้ยังได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ขั้นตอนการจัดเกมกลุ่มสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1. ชื่อเกม 5. สถานที่
2. วัตถุประสงค์ของเกมนั้น ๆ 6. วิธีการเล่น
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7. สรุปผลของกิจกรรม
4. อุปกรณ์
กิจกรรมเป็นคู่
1. กระโดดกบ 3. เหยียบลูกโป่ง
2. เรือบก ๆ 4. กระโดดเชือกทน

กิจกรรมเข้าจังหวะ

การใช้กิจกรรมเข้าจังหวะในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับการอบรม สัมมนา ให้ความสนุกสนานรื่นเริง เป็นการจัดขึ้นในรูปแบบรวมกลุ่ม ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกิจกรรมที่นิยมใช้ในช่วงเวลาของการพบปะสังสรรค์ กิจกรรมนี้จะใช้จังหวะของเพลง หรือดนตรีประกอบการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยสร้างทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างดี ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย

 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ (Non - Locomotor Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยไม่เคลื่อนที่ไปจากจุดนั้นเลย เช่น การก้มต้น การเหวี่ยงแขนขา การเหยียดตัว การบิดตัว การดึง การสั่น การโยกตัว การเอียงตัว เป็นต้น
 2. การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ (Locomotor Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหวจากที่หนึ่ง หรือจุดหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง หรืออีกจุดหนึ่ง เช่นการเต้น การวิ่ง การกระโดด เขย่ง การกระโจน การกระโดดสลับเท้า การสไลด์ การควบม้า การเดินสองก้าว การเดินโพลก้า การเดินชาติช เป็นต้น

เทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ

 1. สอนรูปแบบการจับคู่และทิศทางการเคลื่อนไหว
 2. การเลือกสอนเพลงที่ง่าย สั้น และเข้าใจง่าย
 3. สอนร้องเพลง หรือฟังเพลง และปรบมือเข้าจังหวะเพลงก่อน
 4. สาธิตท่าทางประกอบเพลง
 5. ดำเนินการสอนแบบเป็นขั้น เป็นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบเพลง
 6. ให้สมาชิกฝึกปฏิบัติและสังเกตการเรียนการสอน ดูความสนใจของสมาชิก
 7. อธิบายประโยชน์และการนำไปใช้ในขบวนการกลุ่ม

ความหมาย เพลงนันทนาการ :

การใช้เพลงเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สามารถกระทำให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีดนตรีประกอบเสียงเพลงด้วยแล้ว ยิ่งทำให้สมาชิกเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน และผ่อนคลายความตึงเครียดในการอบรมสัมมนาได้ดี เพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงนันทนาการ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

 1. เนื้อเพลงสั้น ร้องง่าย เมื่อนำมาสอนสมาชิกสามารถจำเนื้อร้องและร้องเพลงนั้นได้ ในระยะเวลาอันสั้น เนื้อเพลงไม่หยาบคาย
 2. จังหวะและทำนองเพลงจะสนุกสนาน เร้าใจ มีความหมาย ช่วยสร้างบรรยากาศ ให้สมาชิกอยากร่วมร้องเพลงไปด้วยกัน
 3. สามารถนำเพลงบางเพลงมาใช้ในการจัดรูปแบบการเล่นเป็นเกมได้ เช่น เพลงวิ่งแข่ง เพลงรื่นเริงดนตรี เป็นต้น
 4. เป็นเพลงที่ใช้ในการเข้าสู่การอบรม ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย เช่น เพลงสวัสดี เพลงเพื่อนฉัน เพลงเพื่อนรัก เป็นต้น
 5. เป็นเพลงที่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝังใจ จำจำ เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา เช่น เพลงสุขสันต์วันอบรม เพลงยินดีที่รู้จัก เพลงอาลัยลา เพลงคำมั่นสัญญา เป็นต้น
 6. เป็นเพลงเสริมสร้างด้านความมีระเบียบ วินัย และเคารพซึ่งกันและกัน เช่น เพลงตรงต่อเวลา เพลงเรียงลำดับ เป็นต้น

ขั้นตอนการนำเพลงนันทนาการมาใช้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ :

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนำเสนอเพลงให้เข้ากับบรรยากาศการอบรมสัมมนา
 2. ร้องเพลง เป็นการสาธิต
 3. สอนเนื้อเพลง พร้อมจังหวะและทำนอง
 4. ทบทวนเนื้อร้อง จนสมาชิกร้องได้
 5. นำเสนอท่าประกอบเนื้อเพลง เพิ่มความสนุกสนาน
 6. จัดกิจกรรมในรูปแบบแสดงความสามารถพิเศษของสมาชิก เพื่อเพิ่มการทำงานเป็นทีม และความกล้าแสดงออกของสมาชิก
 7. สรุปนำเสนอเนื้อหากิจกรรม หรือวิชาการ หลังจากสอนเพลงจบ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับองค์กร
บุคลากร
ข่าวองค์กร
ถาม-ตอบ
สนามกีฬา
ติดต่อองค์กร
กิจกรรม
แผนผังเว็บไซต์
บทความ/สาระน่ารู้
คู่มือ
งานวิจัย
สื่อประชาสัมพันธ์
จดหมายเหตู
วาระงานผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางการใช้สนามกีฬา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์
คำรับรองปฏิบัติราชการ
สรุปผลปฏิบัติราชการ
รายงานประจำปี
งานบริการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรม
กฎหมายและระเบียบ
ระบบภูมิสารสนเทศ ด้านกีฬาและนันทนาการ
ระบบฐานข้อมูลทางด้านกีฬา
ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
เว็บไซต์ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน
เอกสารเผยแพร่
ลิงค์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ระบบเว็บท่ากรมพลศึกษา
หน่วยงานในองค์กร
มุมการเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
แหล่งนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
ชีวิตกับนันทนาการ
นันทนาการช่วยสอน
RSS Facebook YouTube
กรมพลศึกษา
Department of Physical Education
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 154 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-0120 , แฟกซ์. 0-2216-4408 E-mail : webmaster@dpe.go.th
@ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 กรมพลศึกษา