dpe3 dpe2 dpe1
 
minister
ดร.ปัญญา หาญลำยวง
อธิบดีกรมพลศึกษา
วาระผู้บริหาร
 • ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา  ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
 
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา  ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเรื่องซื้อวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเรื่องซื้อวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 
 • จ้างดำเนินการผลิตหนังสือ เรื่อง โภชนาการกับการออกกำลังกาย  จ้างดำเนินการผลิตหนังสือ เรื่อง โภชนาการกับการออกกำลังกาย
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต  ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต
 • ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)  ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ประกาศ กรมพลศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศก รมพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทานการในสถานศึกษา
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอลรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวและบันทึกเทป ตลอดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และศึกษาแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเรื่องซื้อวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเรื่องซื้อวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • จ้างดำเนินการผลิตหนังสือ เรื่อง โภชนาการกับการออกกำลังกาย จ้างดำเนินการผลิตหนังสือ เรื่อง โภชนาการกับการออกกำลังกาย
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต
 • ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 • ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับสภาพสนามกีฬา สนามกีฬาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวรับสมัครกิจกรรมกรมพลศึกษา ดูทั้งหมด 
 •   ประกาศกรมพลศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ( สงกรานต์สูงวัยหัวใจ 4.0 ) ประกาศกรมพลศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ( สงกรานต์สูงวัยหัวใจ 4.0 )
 •   กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561
 •   กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 กรมพลศึกษา รับสมัครโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561
 •   ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 7 ประจาปี 2561 ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 7 ประจาปี 2561
 •   ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country นักเรียนนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country นักเรียนนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด