ข่าวสารจากซีไอโอ

หน้าหลัก

เกี่ยวกับซีไอโอ

 
 
นายพัชระ ตั้งพานิช
 
นายพัชระ ตั้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพลศึกษา

โทรศัพท์ : 022141507

โทรศัพท์ภายใน : 4000

อีเมล์ : patchara.ta@dpe.go.th

 

วิสัยทัศน์

 

“ขับเคลื่อนกีฬาและนันทนาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาด”
 “SMART Sports and Recreation”
 
คำอธิบายวิสัยทัศน์ : 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐาน การกีฬาเพื่อมวลชน นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณา¬การได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง 
 
 

นโยบาย

 

 1.  บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินงานตามหน้าที่ได้
 2.  ผู้เกี่ยวข้องด้านการกีฬาและนันทนาการสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 3.  การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการกีฬาและนันทนาการที่สามารถตรวจสอบได้
 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการกีฬาและนันทนาการสามารถอำนวยความสะดวกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ตามเวลาจริง (Real Time) ปลอดภัย และต่อเนื่อง
 5. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถรองรับการทำงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง
 6. แหล่งข้อมูลด้านการพลศึกษามีเพียงพอต่อการวิจัยและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ


   

ข่าวสารจากซีไอโอ

การบริหารงานด้าน ICT

โครงการด้าน ICT

ปฏิทินกิจกรรม CIO

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ระบบสื่อมัลติมีเดีย 2 ภาษา ระยะที่ 2 
ประกอบด้วย 
 •  การปรับปรุง/ขยายห้องสำหรับแสดงสื่อ  
 • การปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ แสง สี เสียง สำหรับแสดงสื่อ วิดีทัศน์ต่างๆ
 • การจัดทำสื่อวิดีทัศน์ เพื่อแสดงประวัติและข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลศึกษา กีฬานันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากร
 • การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการแสดงผลภายในห้องแสดงสื่อ 

โครงการเพื่อจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ระยะที่ 3  
ประกอบด้วย 
 • พัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน  
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา และเพิ่มศักยภาพของระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
 • พัฒนาระบบสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพด้านการกีฬา ผ่าน Web Application และ Mobile Application
 • จัดหาอุปกรณ์รองรับการทำงานของระบบสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
โครงการในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2554-2558 
ประกอบด้วย 
 1.   จัดหาระบบฐานข้อมูลด้านนันทนาการ
 2. จัดหาระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติกรมพลศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

โครงการในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2554-2558
ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณโครงการ
 2. พัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สิน
 3. พัฒนาระบบบริหารบัญชี การเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

โครงการในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2559-2563
ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาระบบรับสมัครกีฬา
 2. พัฒนาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา
 3. พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมพลศึกษา (DOC) และระบบข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหารใช้สำหรับการบริการประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2559-2563
ประกอบด้วย (ไม่มี)
ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพลศึกษามี ๕ ยุทธศาสตร์ คือ
 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1  บูรณาการสารสนเทศด้านการกีฬาและนันทนาการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนทรัพยากรบุคคลด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าทันและสร้างสรรค์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่คุ้มค่าเพื่อดำเนินการด้านการกีฬาและนันทนาการได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างเปิดเผย โปร่งใสและเป็นธรรม
ข่าวซีไอโอ
โครงการด้าน ICT
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปฏิทินกิจกรรม CIO