ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

 

 

หากไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจาก การปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมพลศึกษา สามารถร้องเรียน - ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 

 • ไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
 • กล่องรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน ณ ประตู 7 กรมพลศึกษา
 • อีเมล์ legal@dpe.go.th
 • โทรศัพท์ 0-2214-0120 กด 0
 • โทรสาร 0-2214-6167
 • กรอกแบบฟอร์มผ่านหน้าเว็บไซต์
   

ข้อแนะนำการกรอกแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
 

 

 • ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้ร้องเรียน จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ทราบ โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ
 • ระบุสาเหตุที่ร้องเรียน พร้อมด้วยข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ วัน เวลา และสถานที่ ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน
 • ระบุหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ถูกร้องเรียน (ถ้ามี)
 • กรณีที่ผู้กล่าวหา หรือผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผยชื่อ - สกุลจริง ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ กรมพลศึกษา จะดำเนินการพิจารณาตามนัยหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 026/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิด

 

 


แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน