กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินที่นครสวรรค์
วันที่โพสต์ : 2 ก.พ. 2561 | อ่าน : 425
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินที่นครสวรรค์

                 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ด้านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และกรีฑา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน                  สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา

                 กรมพลศึกษา จัดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายด้านผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และกรีฑา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้ผ่านขบวนการอบรม นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการตัดสินกีฬาที่ได้มาตรฐานสากลในท้องถิ่น

                 สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรของกรมพลศึกษาซึ่งเน้นเรื่องทฤษฎี ทั้งด้านกติกา และการจัดการด้านต่างๆ รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการตัดสิน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรของกรมพลศึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงทั้ง 2 ชนิดกีฬา จำนวน 120 คน

                 ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา  เปิดเผยว่า “กรมพลศึกษาได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันวงการกีฬาของเรายังขาดบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการแข่งขันในท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการตัดสิน ซึ่งต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทั้งด้านกติกา แนวทางปฏิบัติ และจิตวิทยาในการทำหน้าที่ผู้ตัดสิน จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาของกรมพลศึกษา จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยหวังว่าการอบรมผู้ตัดสินยังเป็นหัวใจหลักในการจัดการแข่งขันและเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที่ 6 นอกจากนั้น ผมไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเท่านั้น ผมยังจะคอยสังเกตและติดตามการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน สมบูรณ์  ตามหลักสูตรของกรมพลศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาการกีฬาระดับท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประโยชน์ด้วย”