เกี่ยวกับองค์กร

ประวัติองค์กร


กรมพลศึกษา ได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ให้เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงธรรมการตามพระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมีหน้าที่จัดการพลศึกษาของชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในกระทรวงธรรมการ รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายที่จะให้บุคคลแม้ว่าได้รับจริยศึกษา และพุทธศึกษามาแล้ว ให้ได้รับการพลศึกษาด้วย ซึ่งจะทำให้เรามีร่างกายแข็งแรง ใจคอหนักแน่น อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้สมบูรณ์เต็มที่
 
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พลศึกษาจึงกลายเป็นหลักสำคัญของการศึกษาของชาติจวบจนกระทั่ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยของประชาชน
 
จากกระแสความต้องการของชาวพลศึกษา จึงได้มีการเคลื่อนไหวในการขอใช้ชื่อส่วนราชการ   “กรมพลศึกษา”   และเมื่อวันที่ 9 และ 16 กุมภาพันธ์ 2553 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา การเปลี่ยนชื่อ “สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ” เป็น “กรมพลศึกษา” ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่มีมนต์ขลัง ได้รับความเชื่อถือ และศรัทธา สร้างให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง จิตใจดี
 
และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็น กรมพลศึกษา พุทธศักราช 2553 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 52 ก หน้า 4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 28 สิงหาคม 2553 จึงได้มีชื่อส่วนราชการว่า “กรมพลศึกษา”

กรมพลศึกษายุคใหม่ มีนโยบายและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักการกีฬา สำนักนันทนาการ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ และสถาบันศิลปะมวยไทย

 

อำนาจหน้าที่

 
กรมพลศึกษา มีภารกิจดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 
 • ดำเนินการด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน
 • ดำเนินการด้านนันทนาการ
 • ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่กีฬาไทย การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาพื้นเมือง
 • ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
 • ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนางานด้านวิชาการ การพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์ :  "คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา เเละนันทนาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน"
ค่านิยม : "มอบความสุขให้มวลชน"
วัฒนธรรมองค์การ : 
      - เคารพในความเป็นคน (Respect)
      - ทำตนเป็นตัวอย่าง (Role Model)
      - สร้างความสัมพันธ์กับมวลชน (Relationship)
   - มีความรับผิดชอบ (Responsibility)    
                                  
 
พันธกิจ
 • ขับเคลื่อนการนำนโยบายด้านการออกกำลังกาย กีฬา เเละนันทนาการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • สร้างเครือข่ายเเละบูรณาการการออกกำลังกาย กีฬาเเละนันทนาการกับทุกภาคส่วน
 • ส่งเสริมเเละพัฒนาบุคลากรการออกกำลังกาย กีฬา เเละนันทนาการให้มีมาตรฐาน
 • ส่งเสริมเเละพัฒนาเเละเผยเเพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬาเเละนันทนาการ
 

แผนยุทธศาสตร์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์
 • การส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ
 • การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกาย กีฬา และนันนาการ
 • การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ
 • การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • การพัฒนาสู่องค์การคุณภาพ


วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่ม มีสุขภาพดี มีวินัย มีคุณธรรม และมีน้ำใจนักกีฬา
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เพื่อนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาใช้ในการพัฒนาการกีฬา
 • เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการออกกำลังกาย
 • ประสานความร่วมมือองค์กรเครือข่ายทางการกีฬาและนันทนาการในทุกระดับ


เป้าหมายการดำเนินงาน

 • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมกีฬา นันทนาการ และงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาขององค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลงานด้านพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

โครงสร้างองค์กร

   

โครงสร้างองค์กร

ภารกิจและหน้าที่


ภารกิจดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 • ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬามวลชน
 • ดำเนินการบริหารจัดการ ส่งเสริม และพัฒนาด้านนันทนาการ
 • ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน
 • ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากร
 • ดำเนินการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนา การพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

   

ผู้บริหาร และบุคลากร

สารจากผู้บริหาร / นโยบาย

 

 

 

รอข้อมูล

 

 

 

วาระงานผู้บริหาร

สำนักการกีฬา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 • จัดทำแผนและดำเนินการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม และการให้บริการด้านการพลศึกษา กีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬามวลชนแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ และบุคคลพิเศษ
 • พัฒนามาตรฐานด้านการพลศึกษาและการกีฬา
 • ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านการพลศึกษาและการกีฬา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยด้านการพลศึกษาและการกีฬา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
ผู้บริหารกรมพลศึกษา
สำนักการกีฬา
สำนักนันทนาการ
สำนักนันทนาการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 • จัดทำแผนและดำเนินการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมด้านนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
 • ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการ
 • ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านนันทนาการ
 • ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนานันทนาการวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านนันทนาการและมาตรฐานการจัดการนันทนาการ
 • ให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านนันทนาการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 1. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 3. กำหนดมาตรฐานการฝึกอบรม หลักสูตร และสมรรถนะของบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ในการพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 5. ให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 6. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
สำนักการกีฬา
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 • จัดทำแผนและดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน
 • จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • จัดบริการ ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการป้องกัน การรักษาเบื้องต้น และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และการบาดเจ็บจากการกีฬา
 • ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทางเลือกและภูมิปัญญาไทยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
สำนักนันทนาการ
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานสนับสนุน งานเลขานุการผู้บริหาร งานการประสานราชการ งานบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการของกรม
 • จัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
 • จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และพิธีการรับรองในการประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สำรวจ จัดเก็บ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการบริหารจัดการด้านอาคารสถานการกีฬา รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสถานการกีฬา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 • เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมพลศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
 • ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 • ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอของกรม
 • สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
 • ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
 • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
 • ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจริยธรรมหรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 • กำกับดูแล และบริหารจัดการ การใช้อาคารสถานกีฬาภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
 • ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา
 • ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา และกีฬา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์
คำรับรองปฏิบัติราชการ
สรุปผลปฏิบัติราชการ
รายงานประจำปี
แผนงานโครงการ
กฏหมายและระเบียบ
วาระงานผู้บริหาร
 
วันที่ เวลา รายการ สถานที่
03 ม.ค. 2561 09.00 - 12.00 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่สื่อมวลชน สำนักพิมพ์ สื่อมวลชน สำนักพิมพ์
04 ม.ค. 2561 9.30 เฝ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ แทนพระองค์ รับประทานไฟพระฤกษ์ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
04 ม.ค. 2561 - 05 ม.ค. 2561 ติดตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและตำบล ของจังหวัดสุรินทร์ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
09 ม.ค. 2561 08.30 - 13.00 ประธานการประชุม Focus group เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานและจรรยาบรรณผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสอนกีฬา (ครั้งที่1) ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน
10 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
12 ม.ค. 2561 17.00 ประธานพิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
13 ม.ค. 2561 08.00 ประธานการเปิดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก ประจำปี 2561 ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
14 ม.ค. 2561 10.30 ประชุมเตรียมการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ห้องประชุมสนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
16 ม.ค. 2561 13.00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
17 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ และสนามกีฬาตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
18 ม.ค. 2561 16.00 ประธานพิธีมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬากีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 สนามศุภชลาศัย
19 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 14.30 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบสนามกีฬาอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จังหวัดเลย
22 ม.ค. 2561 17.00 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
26 ม.ค. 2561 13.00 ประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร การอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำนันทนาการในเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขังกลาง รุ่นที่ 2 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี)
29 ม.ค. 2561 09.00 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องประชุมกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
30 ม.ค. 2561 17.00 ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
02 ก.พ. 2561 - 03 ก.พ. 2561 11.00 ประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครกีฬาด้านผู้ตัดสินกีฬา (ฟุตบอลและกรีฑา) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
03 ก.พ. 2561 ร่วมรับเสด็จผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 สนามศุภชลาศัย
07 ก.พ. 2561 16.00 ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกระบี่-กระบอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงยิม B มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
02 เม.ย. 2561 - 07 เม.ย. 2561 หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย การแข่งขัน Cross Country นักเรียนนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง สาธารณรัฐฝรั่งเศษ
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
วันที่ เวลา รายการ สถานที่
04 ม.ค. 2561 06.30 น. - 13.00 น. รับประทานไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ. ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
06 ม.ค. 2561 18.00 น. - 21.30 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ โตโยต้า แม่โขง คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2017 สนามศุภชลาศัย
09 ม.ค. 2561 15.30 น. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน
10 ม.ค. 2561 16.00 น. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 Sports for all 4.0" ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร
11 ม.ค. 2561 09.30 น. ประธานการประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน
13 ม.ค. 2561 09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
13 ม.ค. 2561 08.00 น. ร่วมกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร
14 ม.ค. 2561 12.45 น. ร่วมเป็นผู้มอบรางวัล รับโล่ขอบคุณ และถ่ายภาพกับผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบรางวัลในการแข่งขันรองชิงชนะเลิศแบดมินตัน ปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2018 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร
17 ม.ค. 2561 15.30 น. เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา Chang U-CHAMPION CUP 2017 ณ สนามเทพหัสดิน
ไม่พบข้อมูล
วันที่ เวลา รายการ สถานที่
03 ม.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2560 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ครั้งที่2/2560 ห้องประชุม1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
08 ม.ค. 2561 11.00 น. ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ห้องประชุมศุภชลาศัย
09 ม.ค. 2561 - 05 ม.ค. 2561 14.30 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษา ครั้งที่1/2561 ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน
16 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 ร่วมประชุมการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วมรวม โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก
ไม่พบข้อมูล