ตกลง
EP01 ชุด หลักสูตรต้านทุจริต...ปลุกจิตสำนึกต้านโกง
7 ก.พ. 2562
522
  • LINE

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรม "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" ภายใต้โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวประชารัฐ ทั้งนี้ได้จัดทำภาพยนตร์ Motion Infographic ภาพยนตร์โฒษณาทางสถานีโทรทัศน์และภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไปยังสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Loading...