ตกลง
ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อชี้แจงเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของกรมพลศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 พ.ค. 2563
115
  • LINE

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของกรมพลศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยกลุ่มพัฒนาการพลศึกษา กีฬาและนันทนาการภูมิภาค สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย สำนักนันทนาการ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกันเป็นผู้ชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษา 76 จังหวัดทั่วประเทศ

 

ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพลศึกษา

ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ
ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ
ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ
ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ
ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ
ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ
ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ
ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ
ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...