ตกลง
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกรีฑา ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
3 ก.ค. 2563
107
  • LINE

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกรีฑา ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดบุคลากรด้านการกีฬา และ นันทนาการขั้นพื้นฐานที่นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาความสามารถของเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีทักษะและความสามารถสูงขึ้น ตลอดจนพัฒนานักกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป
ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐานของกรมพลศึกษา เป็นประธานการสัมมนา
ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...