ตกลง
พิธ๊เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563
29 ก.ค. 2563
51
  • LINE

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เวลา 8.30 น.

 

    ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 โดยมี จ่าเอกธนกฤต ปาละเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรกรมพลศึกษา ร่วมโครงการดังกล่าว 120 คน

 

    กรมพลศึกษา ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ วิทยาเขตพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกรมพลศึกษา เป็นผู้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(21)ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.2561-2580) ที่กำหนดว่าภาครัฐ จะต้องดำเนินการความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ

 

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4  โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  แขวงรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ

พิธ๊เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกรมพลศึกษา
พิธ๊เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกรมพลศึกษา
พิธ๊เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกรมพลศึกษา
พิธ๊เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกรมพลศึกษา
พิธ๊เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...