ตกลง
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมพลศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
31 ก.ค. 2563
57
  • LINE

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.30 น.

 

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมพลศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กค.) ,เร่งรัดการเบิกจ่ายบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายงิน

ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (กค.) ,ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (กค.) รวมถึงเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ผลการเบิกจ่ายงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒ โดยกลุ่มการคลัง ,ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ,รายงานความคืบหน้าของแผนงาน/โครงการ ,ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริกร ผลผลิต โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓,รายงานผลเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานและข้อเสนอความต้องการใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...