ตกลง
พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563
14 ก.ย. 2563
32
  • LINE

วันที่ 14 กันยายน 2563

เวลา 18.30 น.

 

     ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี  นายอนันท์ เกิดขุนทด และ นายอาธร กองไตร นักพัฒนาการกีฬา ร่วมในพิธี 

     กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ โดยในปีนี้กรมพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ระหว่าง วันที่ 13-14 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึง โดยใช้กิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

   สำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 มีการแข่งขันทั้งสิ้นสามชนิดกีฬาประกอบด้วย กรีฑา วู้ดบอล และเปตอง มีนักกีฬาและจ้าหน้าที่ ร่วมถึงผู้เข้าชม ทั้งสิ้นจำนวน 1,500 คน ทั้งนี้ได้มีการควบคุมการจัดการแข่งขันตามมาตรการ การป้องกันโรคไวรัส(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

ณ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...