ตกลง
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดพัทลุง รุ่นที่ 1
14 ม.ค. 2563
262
  • LINE

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.

 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดพัทลุง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2563 โดยมีนายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ร่วมในพิธี ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาได้ดำเนินโครงการ อบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.563 ได้เลือกจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จาก 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกงหรา และ อำเภอบางแก้ว มีทั้งหมด 22 ตำบล รวมทั้งสิ้น 235 คน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาลัยบูรพา ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

 นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการอบรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และผู้ที่เข้าร่วมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติกิจกรรมในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการกีฬาและการออกกำลังกาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านกีฬาเป็นไปอย่างเข้มแข็ง และขอขอบคุณจังหวัดพัทลุงร่วมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในโครงการครั้งนี้เป็นอย่างดี

พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...