ตกลง
‘ปิยาพัชร’คว้าทองวิ่ง1,500 ม. อุดรธานีเกมส์
24 ม.ค. 2563
83
  • LINE

ปิยาพัชรคว้าทองวิ่ง1,500 ม. กีฬานักเรียนนักศึกษา

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี กรีฑา สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ในเมือง) ขว้างค้อน หญิง ทอง  ปาริฉัตร พรมจันทร์ เขต 10 กทม.) สถิติ 47.04 ม.เงิน อารียา ทองงาม เขต อุดรธานี สถิติ 44.46 ม.ทองแดง ชนมณี แสงโชติ เขต ฉะเชิงเทรา สถิติ 41.29 ม.ทุ่มน้ำหนัก ชาย ทอง พัชรพล สิงห์เรือง เขต พิจิตร สถิติ 18.55 ม.งิน  บัณฑิต สิงหทองกูล เขต ปราจีนบุรี สถิติ 16.53 ม.ทองแดง เพ็ชรรัตน์ ชั่งกริส เขต อ่างทอง สถิติ 15.63 ม.เขย่งก้าวกระโดด หญิง ทอง อริสา ชูสิริ เขต พัทลุง สถิติ 12.61ม., เงิน สุภาวดี อินตาถึง เขต อุดรธานี สถิติ 12.32 ม.ทองแดง สุภวัทน์ ชูทอง เขต พัทลุง สถิติ 11.66 ม., วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ทอง ปิยาพัชร พงศาปาน เขต นครศรีธรรมราช เวลา 4:57.25 น., เงิน กิตติกา สุหฤทดำรง เขต พัทลุง เวลา 4.59.62 น.ทองแดง รุ่งทิวา แก้วมี เขต สุราษฎร์ธานี เวลา 5.01.05 น.วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ทอง จุลจักร ดิษฐบรรจง เขต นนทบุรี เวลา 4.15.98 น.เงิน กิตติพงษ์ ขวัญชุม เขต นครศรีธรรมราช เวลา 4.16.50 น.ทองแดง เจษฎา สมดวน เขต อุดรธานี เวลา 4:16.68 น.วิ่ง 200 ม.หญิง ทอง ชิเนเยะ โจเชฟฟิน โอนูโอราห์ เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 25.02 วิ.เงิน อริสา เวฬุวนารักษ์ เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 25.14 วิ.ทองแดง สุกานดา เพชรรักษา เขต 9 ตรัง เวลา 25.25 วิ., วิ่ง 200 ม. ชาย ทอง ปรัชญา ประภาศ เขต 10 กทม. เวลา 21.44 วิ.เงิน สากล สิงห์วิเศษ เขต 2 ชลบุรี เวลา 21.70 วิ.,ทองแดง ธนกฤต นพคุณ เขต 3 นครราชสีมา เวลา 21.88 วิ.

ว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศ มาราธอน 5,000 ม. หญิงทอง ณีรนุช ปงลังกา เขต 10 กทม. เวลา 1.09.31 ชม., เงิน เกตน์สิรี ปิ่นดี เขต 10 กทม. เวลา 1.09.48 ชม., ทองแดง พลอยชมพู โสตะบรรณ์ เขต 1นนทบุรี เวลา 1.11.34 ชม., เดียวผสม 200 ม. ชาย ทอง รัชภูมิ ไชยลังกา เขต 10 กทม. เวลา 2.10.66 น., เงิน กมนทรรศน์ ชมดี เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 2.11.79 น., ทองแดง อสโม ทองช่วง เขต 6 พิษณุโลก เวลา 2.14.43 น.ดียวผสม 200 ม. หญิง ทอง จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส เขต 10 กทม. เวลา 2.20.54 น., เงิน ชนิตรา รอดสม เขต 1 ปทุมธานี เวลา  2.28.26 น. ทองแดง ภัณฑิรา ศุภอมร เขต 10 กทม. 2.30.86 น., กบ 100 ม. ชาย ทอง รัชภูมิ ไชยลังกา เขต 10 กทม. เวลา 1.06.85 น., เงิน พีรพัฒน์ คล่องการพานิช เขต 10 กทม. เวลา 1.07.39 น., ทองแดง อังกฤษ ทองขันธ์ เขต 5เชียงใหม่ เวลา 1.07.72 น.กบ 100 ม. หญิง ทอง ชนิตรา รอดสม เขต 1ปทุมธานี เวลา 1.15.53 น., เงิน ณุศณี จันทร์แดง เขต 10 กทม. เวลา 1.16.21 น., ทองแดง สวาลักษณ์ นาคขุนทด เขต 5 เชียงใหม่ เวลา 1.17.60 น.ผีเสื้อ 50 ม.ชาย ทอง ดุลยวัต แก้วศรียงค์ เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 25.17 วิ., เงิน ภูมิพัฒน์ เรือนทอง เขต 5 เชียงใหม่ เวลา 26.16 วิ., ทองแดง พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ เขต 10 กทม. เวลา 26.41 วิ.

ผีเสื้อ 50 ม.หญิง ทอง จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส เขต 10 เวลา 28.85 วิ., เงิน ภราดา พรมตวง เขต 10 กทม. เวลา 29.28 วิ., ทองแดง นันท์นภัส ทาระบุตร เขต 3 อุบลราชธานี เวลา 30.12 วิ.

ยกน้ำหนัก โรงยิมวอลเลย์บอล ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี น้ำหนัก 49 กก. หญิง สแนทช์ ทอง ชดาพร โพธิ์ศรี เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 66 กก., เงิน นงนภัส สิงห์ลา เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 65 กก., ทองแดง ปทุมภรณ์  รัตนพันธุ์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 61 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค ทอง ปทุมภรณ์  รัตนพันธุ์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 80 กก., เงิน นงนภัส สิงห์ลา เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 78 กก., ทองแดง ชดาพร โพธิ์ศรี เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 77 กก., น้ำหนักรวม ทอง ชดาพร โพธิ์ศรี เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 143 กก. (ทำน้ำหนักรวมได้ก่อน), เงิน นงนภัส สิงห์ลา เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 143 กก., ทองแดง ปทุมภรณ์  รัตนพันธุ์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 141 กก.น้ำหนัก 61 กก. ชาย สแนทช์ ทอง ชินดนัย ทักษิณ เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 105 กก., เงิน สมศักดิ์ เยอเบอะ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 100 กก., ทองแดง ปัญญา สุดงาม เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 97 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค ทอง ชินดนัย ทักษิณ เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 130 กก., เงิน สมศักดิ์ เยอเบอะ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 120 กก., ทองแดง ปัญญา สุดงาม เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 116 กก.น้ำหนักรวม ทอง ชินดนัย ทักษิณ เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 235 กก., เงิน สมศักดิ์ เยอเบอะ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 220 กก., ทองแดง ปัญญา สุดงาม เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 213 กก.

จักรยาน ที่ภูฝอยลม อ.หนองแสง ดาวฮิลส์ หญิง ทอง อรวรรณ หมื่นทุม เขต สิงห์บุรี เวลา 2:34.55 น.เงิน ศิริณภา จันประนต เขต 10 กทม. เวลา 2:36.24 น.ทองแดง ปวัญรัตน์ เพชรลือ เขต ปราจีนบุรี เวลา 2:36.54 น. ดาวฮิลส์ ชาย ทอง กิตติธร ศิริจัด เขต ชลบุรี เวลา 2:15.02 น.เงิน นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา เขต 10 กทม. เวลา 2:20.07 น.ทองแดง ปัณณวิชญ์ เพ็ชรสังหาร เขต ปราจีนบุรี เวลา 2:24.00 น.

วูซู โดม ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภทความเร็ว ทีมชาย ทอง เขต 7 สุพรณบุรี เวลา 29 วิ., เงิน เขต 6 เพชรบูรณ์ เวลา 34 วิ., ทองแดง เขต 2 สมุทรปราการ และ เขต 10 กทม. เวลา 39 วิ.,ทีมหญิง ทอง เขต 7 สุพรณบุรี เวลา 35 วิ., เงิน เขต 6 เพชรบูรณ์ เวลา 54 วิ., ทองแดง เขต 3 บุรีรัมย์ เวลา 1.03 น., 

เปตอง ที่สนามเปตอง ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี บุคคลชาย ทอง ภาณุพงษ์ บุญวาที เขต 2 จันทบรี, เงิน เอกลักษณ์ ปาลี เขต 5 เชียงใหม่, ทองแดง ชานนท์ นิยมเดชา เขต 1 นนทบุรี และธีระวุฒิ คำจันทร์ เขต 3 มุกดาหาร, บุคคลหญิง ศวินดา แจ่มกระจ่าง เขต 7 ราชบุรี, เงิน คันธรส ชูช่วย เขต 1 พระนครศรีอยุธยา, ทองแดง รักษณาลี บุญศรี เขต 4 อุดรธานี และปิยะมาตร ประภัสสร เขต 10 กทม.

สนุกเกอร์ ที่ไอเอส สนุกเกอร์ ประเภททีม เขต 2 จันทบุรี ชนะ เขต 10 กทม. 3-2 เฟรม 34-2030-3751-2233-4132-22 ทอง เขต 2 จันทบุรีเงิน เขต 10ทองแดง เขต 6 นครสวรรค์ และ เขต 1 สระบุรี

‘ปิยาพัชร’คว้าทองวิ่ง1,500 ม. อุดรธานีเกมส์
‘ปิยาพัชร’คว้าทองวิ่ง1,500 ม. อุดรธานีเกมส์
‘ปิยาพัชร’คว้าทองวิ่ง1,500 ม. อุดรธานีเกมส์
‘ปิยาพัชร’คว้าทองวิ่ง1,500 ม. อุดรธานีเกมส์
‘ปิยาพัชร’คว้าทองวิ่ง1,500 ม. อุดรธานีเกมส์
Loading...