ตกลง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) อย่างยั่งยืน
1 เม.ย. 2564
34
  • LINE

วันที่ 1 เมษายน 2564

09.00 น. 

 

   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) อย่างยั่งยืน โดยมี  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยณะผู้บริหารกรมพลศึกษา เข้าร่วม

   การสัมมนาในครั้งนี้เป็นสื่อกลางในการสะท้อนถึงปัญหาอุปสรรค และความต้องการต่างๆจากเจ้าหน้าที่พลศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายกลุ่มตัวแทนทั่วประเทศนำไปสู่การสร้างต้นแบบโมเดลเพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา ทั้งในระดับประเด็นและระดับแทนย่อยที่จะช่วยส่งเสริมและแผนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนในอนาคตต่อไป

 

ห้องประชุม คณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...