ตกลง
ปิดกิจกรรมนันทนาการในเรือนจำ และทัณฑสถาน รุ่นที่ 2
1 เม.ย. 2564
48
  • LINE

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรกิจกรรมนันทนาการในเรือนจำ และทัณฑสถาน รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมนันทนาการสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน จำนวน 100 คน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีนางโสภิต โหมดม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี นางปัญมาศ นามธานี ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง นางกานต์พิสุทธิ์ รุ่งสีอำพันทอง ผู้อำนวยการส่วนปกครอง นางสาวณัชชาภัค มหิวรรณ ผู้อำยนวยการส่วนทัณฑปฏิบัติ นางสาวชนม์ฐิกานต์ ทิพยทัศน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางจิดาภา เจตนิพิฐอาภา ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา นางสาววริศรา แสงไพโรจน์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร หัวหน้าคณะวิทยากร

บุคลากรกรมราชทัณฑ์ บุคลากรกรมพลศึกษา คณะวิทยากร และคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน เข้าร่วม

ปิดกิจกรรมนันทนาการในเรือนจำ และทัณฑสถาน รุ่นที่ 2
ปิดกิจกรรมนันทนาการในเรือนจำ และทัณฑสถาน รุ่นที่ 2
ปิดกิจกรรมนันทนาการในเรือนจำ และทัณฑสถาน รุ่นที่ 2
ปิดกิจกรรมนันทนาการในเรือนจำ และทัณฑสถาน รุ่นที่ 2
ปิดกิจกรรมนันทนาการในเรือนจำ และทัณฑสถาน รุ่นที่ 2
ปิดกิจกรรมนันทนาการในเรือนจำ และทัณฑสถาน รุ่นที่ 2
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...