ตกลง
กรมพลศึกษาร่วมประชุมอาเซียน - จีน - โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5
8 เม.ย. 2564
29
  • LINE

วันที่ 8 เมษายน 2564

เวลา 9.00 น. 

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนของไทย มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักนันทนาการและกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมอาเซียน - จีน - โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า160คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1)เป็นเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะ ตลอดจนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน 

2)สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแสดงความเห็นต่อแนวนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของเยาวชน

3)ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบและแนวทางเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเสริมสร้างพลังของเยาวชน โดยพิจารณาผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ณ ห้องประชุมสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษาร่วมประชุมอาเซียน
กรมพลศึกษาร่วมประชุมอาเซียน
กรมพลศึกษาร่วมประชุมอาเซียน
กรมพลศึกษาร่วมประชุมอาเซียน
กรมพลศึกษาร่วมประชุมอาเซียน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...