ตกลง
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา ครั้งที่ 3/2564
8 ก.ค. 2564
299
  • LINE

"อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา ครั้งที่ 3/2564"

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เวลา 14.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญอยู่ที่เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาดังนี้

 

1.เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ.2563 กรมพลศึกษา

-สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรมพลศึกษา

 

2.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

-สำนักการกีฬา 

-สำนักนันทนาการ

-สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   โครงสร้าง 9 ศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

-สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา

   ตารางกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการและสรุปผลการเบิกจ่ายของ สพบ.

   รายงานกิจกรรมโครงการจัดทำร่างหลักสูตรครูผู้สอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

   รางวัลเจ้าหน้าที่พลศึกษาดีเด่น

   ประชาสัมพันธ์เฟสบุ๊คเจ้าหน้าที่พลศึกษา

 

-สำนักงานเลขานุการกรม 

  SMART DPE

 

-กองมาตรฐานอาคารสถานการกีฬา

-กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-กองการต่างประเทศ 

-กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

 

#กรมพลศึกษา

อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...