ตกลง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลทางการกีฬา” ผ่านสื่อออนไลน์
23 ก.ค. 2564
380
  • LINE

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 น. 

 

นายพัชระ ตั้งพานิช รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลทางการกีฬา” ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง ด้วยโปรแกรม ZOOM ให้กับเจ้าหน้าพลศึกษา จำนวน 200 คน โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมงานด้วย

 

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลทางการกีฬา” ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ดวงเดือน รัตนะมงคล อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ กภ.นนท์ สายพัฒนา นักกายภาพบำบัดเจ้าของเพจ Sahavate มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  มีหลักสูตรที่น่าสนใจให้ฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬา, การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR New Normal) และการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา(ปวดหลัง,ปวดเข่า, ปวดไหล่) เพื่อให้เจ้าหน้าที่พลศึกษา ได้นำไปใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเอง

 

ที่อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...