ตกลง
"กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 9 จังหวัดเลย"
18 ก.ย. 2564
121
  • LINE

"กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 9 จังหวัดเลย"

 

วันที่ 18 กันยายน 2564

เวลา 15.00 น.

 

   นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 9 จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2564ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

 

   กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและ ผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

   สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จาก 14 อำเภอได้แก่ อำเภอนาแห้ว อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอวังสะพุง อำเภอด่านซ้าย อำเภอผาขาว  อำเภอนาด้วง  อำเภอท่าลี่  อำเภอภูกระดึง อำเภอภูเรือ  อำเภอภูหลวง  อำเภอเอราวัณ อำเภอหนองหิน และอำเภอเมืองเลย   

 

 

 

#กรมพลศึกษา

#สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา

#อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...