ตกลง
"ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์"
21 ก.ย. 2564
87
  • LINE

"ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์"

 

วันที่ 21 กันยายน 2564

เวลา 10.00 น.

 

   นายพัชระ ตั้งพานิช รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์ โดยมี นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว  รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

   สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านนันทนาการระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบสื่อ สังคมออนไลน์ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการรายงานประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ

ที่ดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...