ตกลง
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
18 ก.พ. 2564
1.15K
  • LINE

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00น.

 

   ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา, นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ,นายประพัฒน์ ชัชวาลย์ชัยพรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ,นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และคณะวิทยากร ร่วมในพิธี

   กรมพลศึกษา  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและ ผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

   สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จาก 18 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอดอยหลวง รวมทั้งสิ้น 225 คน

 

ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
Loading...