ตกลง
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร
16 มิ.ย. 2565
84
  • LINE

อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร

 

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

เวลา 16.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายดลจินดา โมธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ,นายสุบรรณ ประคองใจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬาและผู้นำนันทนาการ กรมพลศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

   กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้นำองค์ความรู้ไปส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จำนวนทั้งสิ้น 134 คน จาก 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการพลศึกษาและการกีฬาต่อไป

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า ตามที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโนบายในการส่งเสริมและผลิตบุคลากรด้านพลศึกษา โดยให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจและผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในท้องถิ่นต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร ได้เข้ามาบูรณการร่วมกันในการเพิ่มความรู้ด้านพลศึกษา ให้เกิดเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะทำให้พี่น้องและประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงช่วยกันผลักดันในเรื่องของ SOFT POWER ซึ่งทางจังหวัดสกลนครนั้น มีศิลปะมวยโบราณ อันจะเป็นช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอีกทางหนึ่ง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายการกีฬาและการออกกำลังกาย ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครได้อย่างสูงสุด

 

 

   ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาได้ทำการมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชนกิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดยเจ้าหน้าที่พลศึกษาใน จ.สกลนคร จะได้นำอุปกรณ์กีฬาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และประกอบการออกกำลังกาย ให้กับเยาวชน และประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

 

ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...