ตกลง
อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. กรมพลศึกษา ครั้งที่ 1/2565
20 มิ.ย. 2565
65
  • LINE

อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. กรมพลศึกษา ครั้งที่ 1/2565

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

เวลา 13.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. กรมพลศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาต่อที่ประชุมถึง เรื่องการเกลี่ยอัตรากำลัง (ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงานและระดับตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ในสังกัดกรมพลศึกษา ,การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ,การแต่งตั้งคณะกรรมการบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมพลศึกษา ,การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและกำหนดจำนวนเพื่อพิจารณา ผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับตำแหน่งการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพลศึกษา และการยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนจะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการประชุม
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...