ตกลง
"อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้สอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา)"
8 ส.ค. 2565
50
  • LINE

"อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้สอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา)"

 

 

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2565

เวลา 14.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้สอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเรียนร่วม ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 โดยมี คณะวิทยากร พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรม และผู้เข้ารับการอบรม ร่่วมเป็นเกียรติ

 

 

 

   กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้ดำเนินจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเรียนร่วม ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง กรมพลศึกษา กับ สสส. ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำคู่มือผู้สอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) ระดับประถมศึกษา และจัดอบรมครูผู้สอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่โรงเรียนนำร่องจังหวัดอุบลราชธานี โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติในการสอนของครูผู้สอนกิจกรรมทางกายให้แก่เด็กกลุ่มนี้ จนเกิดผลกระทบด้านบวกในการพัฒนาสุขภาวะที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่จะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันกับเด็กทั่วไปในการได้ฝึกกิจกรรมทางกาย และเรียนวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดี สร้างศักยภาพ สร้างสมรรถภาพ สร้างโอกาส และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็กต่อไป

 

   สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 5 เขตพื้นที่ เขตพื้นที่ละ 5 โรงเรียน รวม 25 โรงเรียน ซึ่งมีผู้ผ่านการประเมินและได้รับวุฒิบัตรทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

 

ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
อธิบดีกรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...