ตกลง
กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
28 ม.ค. 2566
214
  • LINE

กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2566

เวลา 09.00 น.

 

    

   ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีนายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวเนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬาและคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติ

 

   สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นศักยภาพการกีฬา ซึ่งกรมพลศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของประชาชน โดยมุ่งหวังให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และมีการส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้แก่ครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอนวิชาพลศึกษาเจ้าหน้าที่พลศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งครูผู้สอนพลศึกษาและบุคลากรด้านการกีฬา นับได้ว่าเป็นต้นน้ำของการกีฬาในกีฬาขั้นพื้นฐานเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่สู่เด็กและเยาวชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

   สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กประถม โภชนาการสำหรับเด็กประถมศึกษา การใช้แอปพลิเคชั่น เพื่อการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย และการพัฒนาความสามารถทางการรู้คิดของสมองสำหรับเด็ก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เพิ่มศักดิ์          สุริยจันทร์  นายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและคณะวิทยากรจากกรมพลศึกษา ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเจ้าหน้าที่พลศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

 

 

ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษาจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
Loading...