ตกลง
กรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
30 ม.ค. 2566
108
  • LINE
กรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 29 มกราคม 2566
เวลา 16.00 น.
ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร กิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีนายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวเนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬาและคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติ
กรมพลศึกษาโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นศักยภาพการกีฬา ซึ่งกรมพลศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของประชาชน โดยมุ่งหวังให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และมีการส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้แก่ครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอนวิชาพลศึกษาเจ้าหน้าที่พลศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กประถม โภชนาการสำหรับเด็กประถมศึกษา การใช้แอปพลิเคชั่น เพื่อการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย และการพัฒนาความสามารถทางการรู้คิดของสมองสำหรับเด็ก
ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการเข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเจ้าหน้าที่พลศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 105 คน
ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
กรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษามอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
Loading...