ตกลง
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศด้านกีฬา”สำหรับผู้กำหนดนโยบาย
30 ม.ค. 2566
78
  • LINE

กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศด้านกีฬา”สำหรับผู้กำหนดนโยบาย

 

วันที่ 30 มกราคม 2566

เวลา 16.15 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศด้านกีฬา”สำหรับผู้กำหนดนโยบาย (ASEAN-JAPAN  Actions on Sports : Gender Equality Follow up National Workshops For Policy Makers)  โดยมีดร. เอสึโกะ โอกาซาวาระ Executive Director Japanese Center for Research on Women in Sports , รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ,คณะผู้บริหารกรมพลศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม

 

    กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้ประสานงานหลักสาขากีฬาอาเซียน (SOMS Focal Point) ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยจูเทนโด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศด้านกีฬา” ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2566  เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทางสังคมของการมีส่วนร่วมด้านการกีฬาของสตรีและเด็กหญิง

 

  สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว คณะผู้บรรยายและผู้เข้าร่วม ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยน รับฟังแนวคิดข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ต่อการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทให้สตรีและผู้หญิงในประเทศไทย

ได้เห็นคุณค่าถึงการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งการที่จะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นต้องได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้กรมพลศึกษาหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมทุกท่านจะนำเอาข้อมูล

ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประชุมทั้งสองวันไปต่อยอดและผลักดันให้เกิดนโยบายต่อ

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศให้เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

 

ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย  กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยจูเทนโด
Loading...