ตกลง
พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา เก็บข้อมูลออกกำลังกายของประชาชนทั่วประเทศ
2 ก.พ. 2566
96
  • LINE

พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา เก็บข้อมูลออกกำลังกายของประชาชนทั่วประเทศ

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 10.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดและประจำอำเภอในการประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรม ผ่านระบบทางไกล โดยมี คณะผู้บริหารกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม

 

     กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภาระกิจหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา(พ.ศ. 2561 - 2580) และ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570)อีกทั้งกรมพลศึกษาได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการตัวชี้วัดของประชาชนที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   โดยกรมพลศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดนี้ มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปีปัจจุบัน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลแบบสำรวจการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ที่ https://exercise dpe go.th สำหรับการบันทึกข้อมูล และเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมีความน่าเชื่อถือในการเก็บข้อมูล กรมพลศึกษาได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อจัดทำแผนที่และกำหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวการดำเนินงานการเก็บข้อมูล ประจำปี 2566 จะมีการเก็บข้อมูลใน 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลส่วนภูมิภาค กำหนดให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เก็บข้อมูลระดับครัวเรือนทั้ง 76 จังหวัดมพื้นที่ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 200 EA และการเก็บข้อมูลส่วน

กรมพลศึกษาขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลระดับครัวเรือน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพื้นที่ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนดให้ จำนวน 20 EA โดยกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการเก็บข้อมูล คือวันที่ 31 มีนาคม 2566

   ทั้งนี้ในปี 2566 นี้ พบว่า มี 15 อำเภอที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำถูกกำหนดเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการสำรวจข้อมูล ฉะนั้นกรมพลศึกษาต้องขอความร่วน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอที่ไม่เจ้าหน้าที่พลศึกษาช่วยดำเนินการเก็บข้อมูล และต้องขอให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดช่วยกำกับติดตามการสำรวจข้อมูลตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว เพื่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมารวงการท่องเที่ยวและกี่ฬา และบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. 2561 - 2580 และ (ร่าง) แผนพัฒนาการกี่ฬาแห่งชาติ ฉบับที่7 (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา
พิธีมอบนโยบายเจ้าหน้าที่พลศึกษา
Loading...