ตกลง
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
3 ก.พ. 2566
77
  • LINE

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นำคณะวิทยากรเข้าร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การทดสอบความสามารถทางการรู้คิดของสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนเนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การทดสอบความสามารถทางการรู้คิดของสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน จัดการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสุขภาพความคิด ร่างกาย จิตใจของเด็กวัยรุ่นไทย พร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นและสร้างการตระหนักรู้ในการดูแลสุภาพสมอง การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดช่วงชีวิต และยังเป็นเป็นการนำเสนอและขยายผลการวิจัยและนวัตกรรมของกรมพลศึกษา โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ารับการอบรม จำนวน 2 รอบๆละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสามารถทางการรู้คิดของสมอง (Cognitive functions) กีฬากับการพัฒนาสมองในเด็ก  ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และทดสอบความสามารถทางสมองด้วยชุดทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” (Computerized cognitive test battery) ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อจะได้ทราบถึงความสามารถในการทำงานของสมองของตนเองในเบื้องต้น พร้อมทั้งสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของตนเองกับเกณฑ์ปกติ (Norms) ของเด็กไทยได้อีกด้วย ทั้งนี้ความสามารถทางการรู้คิดของสมอง (Cognitive function) ถือว่าลักษณะสำคัญของมนุษย์สำหรับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

สำหรับการทำงานของชุดโปรแกรมนี้ สามารถทำการประเมินความสามารถทางสมองในด้านความเร็วในการประมวลผลข้อมูล (Speed of processing), ความสามารถของการบริหารจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions : EF), ความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive flexibility), การควบคุมยับยั้ง (Inhibition), การเลือกจดจ่อใส่ใจ (Selective attention) และความสามารถของสมองทางด้านมิติสัมพันธ์  โดยการทดสอบความสามารถทางการรู้คิดของสมอง นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการกีฬาไทย กรมพลศึกษาจึงเล็งเห็นถึงการประเมินศักยภาพทางสมองในทางการกีฬา จึงได้พัฒนา “ชุดทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” (Computerized cognitive test battery) เพื่อนำมาใช้ประเมินความสามารถทางการกีฬาอีกด้านหนึ่ง และได้ข้อค้นพบจากการวิจัยว่า นักกีฬาที่เป็นเลิศจะมีประสิทธิภาพด้านการรู้คิดของสมองที่เหนือกว่านักกีฬาที่มีระดับความสามารถรองลงมา ซึ่งการพัฒนาเพียงแค่ด้านร่างกายของนักกีฬาคงไม่เพียงพอ การพัฒนาความสามารถทางสมองจึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน ผู้ฝึกสอนต้องให้สำคัญในการพัฒนาการรู้คิดของสมองของนักกีฬา เพื่อยกระดับให้เกิดความเป็นอัจฉริยภาพทางการกีฬากับนักกีฬาไทยในอนาคต

 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
Loading...